Raporty bieżące

Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącego odkupu i podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.04.2019

Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji S

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.04.2019

Przydział Obligacji Serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje Serii B”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 19.04.2019

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 16.04.2019

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.04.2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2019 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 01.04.2019

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.03.2019

Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka", „Cyfrowy Polsat”) informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariusza większościowego Spółki wyrażonym w piśmie otrzymanym od pana Zygmunta Solorza w dniu 7 lutego 2019 roku (por. raport bieżący Spółki nr 4/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku) dokonał rewizji polityki dywidendowej Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 15.03.2019

Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku Pan Dariusz Działkowski oraz Pan Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli rezygnacje z funkcji Członków Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku bez podania przyczyn swoich rezygnacji.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Pana Jacka Felczykowskiego, obecnego Członka Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 14.03.2019

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące