Zasady dobrych praktyk

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Dokument ten przygotowany został przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i jest udostępniony w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na specjalnej stronie internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 na naszej stronie dostępna jest informacja na temat stanu stosowania przez nas rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Co roku razem z raportem rocznym Spółka publikuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Ponadto jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016" zostanie naruszona, wówczas przekażemy do publicznej wiadomości stosowny raport na ten temat.

Oświadczenia dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego

TytułRodzaj plikuWaga
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku [PDF 738 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku [PDF 879 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku [PDF 509 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku [PDF 510 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku  [PDF 470 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku  [PDF 535 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku [PDF 247 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku [PDF 192 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku [PDF 132 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku [PDF 130 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku [PDF 153 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku [PDF 112 KB]

Utwórz zip
Informacja dot. polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 zawartej w kodeksie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 informujemy, że w Grupie Cyfrowy Polsat została przyjęta Polityka różnorodności i poszanowania praw człowieka Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat (dalej „Polityka różnorodności”), której celem jest wspieranie realizacji celów biznesowych Grupy. Pozwala ona lepiej odpowiadać na oczekiwania pracowników, wykorzystać w pełni ich potencjał oraz pomaga dostosowywać się spółkom wchodzącym w skład Grupy do zmian zachodzących na rynku pracy. Wierzymy, że różnorodność stanowi jedno ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń generuje nową jakość i pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Podstawowymi zasadami Polityki różnorodności Grupy Polsat są poszanowanie praw człowieka oraz zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, kompetencje, doświadczenie, ewentualny stopień niepełnosprawności, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, kolor skóry, język komunikacji, status rodzicielski, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, poglądy polityczne lub wszelkie inne wymiary różnorodności zdefiniowane przez obowiązujące prawo.

Zasady i cele polityki różnorodności Grupy Polsat uregulowane są w dokumentach korporacyjnych obowiązujących w Grupie, w szczególności w Kodeksie Etyki, Polityce HR, Regulaminie Pracy, Regulaminie Komisji Antymobbingowej. Politykę różnorodności realizujemy m.in. uwzględnianie kwestii różnorodności w procesach i narzędziach HR, takich jak organizacja szkoleń i rozwój pracowników, rekrutacja, wynagradzanie. W Grupie powołany został Rzecznik Etyki, którego zadania obejmują m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi.

Postawienia Polityki różnorodności Grupy Polsat stosuje się do wszystkich pracowników, także w odniesieniu do Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Na poniższych wykresach została przedstawiona struktura zatrudnienia ze względu na płeć i wiek Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Cyfrowego Polsatu wchodziło czterech mężczyzn i trzy kobiety, natomiast w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadało siedmiu mężczyzn.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie z takich dziedzin jak zarządzanie i marketing, prawo, ekonomia, finanse czy też wykształcenie techniczne oraz bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. 

struktura zatrudnienia SB i MB wiek

Ostatnia aktualizacja 25.03.2021