Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2018

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24 maja 2018 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 24 maja 2018 r. Telewizja Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”), tj. spółka bezpośrednio zależna od Spółki, zawarła z Eleven Sports Network LTD z siedzibą w Londynie („Sprzedający”) umowę sprzedaży 3.340 udziałów spółki Eleven Sports Network sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ESN”) o wartości nominalnej 50 zł („Umowa”, „Udziały”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.05.2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.05.2018

Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, iż w dniu 14 maja 2018 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na akcje spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat w dniu 5 grudnia 2017 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) („Wezwanie”). W dniu 17 maja 2018 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 22.05.2018

Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 14.05.2018

Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Wzywający”) informuje w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Wezwanie”), że w dniu 11 maja 2018 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.05.2018

Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) z dnia 25 maja 2017 roku, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln PLN plus odsetki od zaległości podatkowych.

Polski
Ostatnia aktualizacja 09.05.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Reddev

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.04.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. - Karswell

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od spółki Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”), będącej akcjonariuszem Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.04.2018

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 09.04.2018

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące