Raporty bieżące

Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 11 marca 2021 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką CCC Shoes & Bags sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.03.2021

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) od Pana Zygmunta Solorza, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 15.03.2021

Zawarcie przez Polkomtel Sp. z o.o. długoterminowej umowy dotyczącej zakupu energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku pomiędzy Polkomtel sp. z o.o., podmiotem zależnym Spółki, („Polkomtel”) a spółką PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 12.03.2021

Przystąpienie do wyłącznych negocjacji w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.

przedstawicieli spółki CCC S.A. („CCC”, „Sprzedający”) propozycji inwestycyjnej dotyczącej potencjalnej sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki eobuwie.pl S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 12.03.2021

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. i powzięcie informacji o liczbie akcji spółki Netia S.A. objętych złożonymi zapisami

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w którym Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o ogłoszeniu na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.02.2021

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów reprezentujących ok. 99,99% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z 23 września 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat oraz raportu bieżącego nr 2/2021 z 26 lutego 2021 r., Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka i Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”; łącznie ze Spółką „Sprzedający”) zawarły ze spółką Cellnex Poland sp. z o.o.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.02.2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy o udzielenie wyłączności w związku z otrzymaniem oferty nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. i rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym naby

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą zawarcia umowy o udzielenie wyłączności w związku z otrzymaniem przez Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. oferty nabycia 100% udziałów w Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. (spółki pośrednio zależnej od Emitenta i bezpośrednio zależnej od Polkomtel sp.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.02.2021

Piąte wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej), do złożenia ich w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00, najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.12.2020

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka podjęła decyzję o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 114.173.459 akcji wyemitowanych przez Netia S.A. („Netia”) uprawniających do wykonywania 114.173.459 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 34,02% kapitału zakładowego Netii oraz około 34,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii („Wezwanie”). W dniu 23 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na ogłoszenie Wezwania przez Spółkę.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.12.2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

1. Raporty roczne:

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.12.2020

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące