Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2019 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Marka Kapuścińskiego, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Marek Kapuściński_Powiadomienie o transakcji

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.10.2019

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 października 2019 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Pigreto Limited_Powiadomienie o transakacji

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.10.2019

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 5 marca 2018 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 19 lipca 2019 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 06.08.2019

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za drugi kwartał 2019 roku

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w drugim kwartale 2019 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.07.2019

Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku postanowiła powołać Mirosława Błaszczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków Zarządu Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.06.2019

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy ("Uchwała"). 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1) wysokość dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy),

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.06.2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.06.2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Załączniki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Treść uchwał podjętych przez Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. (.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 25.06.2019

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba2 do poziomu Ba1, zmieniając perspektywę ratingu z pozytywnej na stabilną.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.06.2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN, Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 456/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2019

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące