Raporty bieżące

Pierwsze wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej), do złożenia ich w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00, najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.09.2020

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Polsat”), której właścicielem jest spółka Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. („Polkomtel Infrastruktura”) (będąca spółką zależną Emitenta). W szczególności Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci telekomunikacyjnej Grupy Polsat.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.09.2020

Powołanie Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy uchwał podjętych w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczyć będzie dziewięciu członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 23 lipca 2020 r., na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego.

Spółka informuje ponadto, iż w dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy („Uchwała”).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 lipca 2020 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2020 roku.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lipca 2020 r.(.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020

Ziszczenie się warunku zawieszającego do umowy przedwstępnej nabycia spółek z Grupy Interia

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2020 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępnej umowy nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.07.2020

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 23 lipca 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 lipca 2020 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.06.2020

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2020 roku w ten sposób, że uchylono jego dotychczasowe brzmienie w całości i nadano mu nową treść w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.

Polski
Ostatnia aktualizacja 20.07.2020

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

Polski
Ostatnia aktualizacja 03.06.2020

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące