Audytor

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” informujemy, że na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej w oparciu o rekomendacją Komitetu Audytu, zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 stycznia 2018 roku, do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za lata 2018 – 2019 wybrana została firmy audytorska Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 130 (o wyborze podmiotu Spółka informowała w  raporcie bieżącym nr 3 z 23 stycznia 2018 roku).

Informacje dotyczące umów z firmą audytorską i wynagrodzenia za jej usługi publikujemy w raportach rocznych.

Ostatnia aktualizacja 24.01.2018