W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,6 mln klientów, którym świadczymy 17,4 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

grupa_polsat.png

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji. 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)201420152016201720181Zmiana / %
Dane finansowe      
Przychody ze sprzedaży 7.409,9 9.823,0 9.729,8 9.828,6 10.686,1 8,7%
EBITDA 2.738,3 3.685,1 3.640,8 3.617,0 3.697,7 2,2%
Marża EBITDA 37,0% 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% -2,2 pp.
Zysk z działalności operacyjnej 1.442,4 1.985,8 1.669,3 1.834,0 1.727,0 -5,8%
Zysk netto 292,5 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 -13,7%
Wydatki inwestycyjne2 335,4 583,1 590,4 739,1 928,4 25,6%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 4,5% 5,9% 6,1% 7,5% 8,7% 1,2 pp.
Średnie zatrudnienie3 3.830 5.033 5.010 4.802 6.086 26,7%
Dane giełdowe    
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 15.029.331 13.353.721 15.732.832 15.899.144 14.428.158 -9,3%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 0,54 1,82 1,60 1,48 1,28 -13,5%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 23,5 20,88 24,60 24,86 22,56 -9,3%

[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 15 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia 
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 20142015201620172018
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16.482.031 16.469.696 16.524.936 16.522.597 16.906.133
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.347.828 12.614.703 13.254.598 13.685.044 14.259.264
   Płatna telewizja, w tym: 4.391.702 4.503.320 4.766.429 4.942.640 5.098.917
          Multiroom 844.809 936.307 1.021.720 1.099.582 1.160.353
   Telefonia komórkowa 6.587.915 6.516.643 6.730.427 6.932.676 7.345.213
   Internet 1.368.211 1.594.740 1.757.742 1.809.728 1.815.134
Liczba klientów 6.137.531 5.916.103 5.882.804 5.776.598 5.706.147
ARPU na klienta [PLN] 85,9 87,3 88,7 89,0 89,73
Churn na klienta 9,1% 10,0% 8,3% 8,8% 7,6%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,01 2,13 2,25 2,37 2,50
USŁUGI PRZEDPŁACONE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4.134.203 3.854.993 3.270.338 2.837.553 2.646.869
   Płatna telewizja 122.787 31.972 79.306 79.561 95.685
   Telefonia komórkowa 3.792.978 3.591.736 2.972.443 2.579.613 2.423.774
   Internet  218.438 231.285 218.589 178.379 127.410
ARPU na RGU [PLN] 17,7 18,3 18,6 19,9 20,4
TELEWIZJA  
Udział w oglądalności1 23,2% 24,2% 24,1% 23,9% 24,3%
Udział w rynku reklamy2 25,1% 25,8% 26,7% 27,1% 27,2%

[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2, analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom   
[3] Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2017 roku standardem MSR 18 i bez Grupy Netia

 

Ostatnia aktualizacja 07.07.2020