Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. należy powoływanie i ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, wybór biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na warunki istotnych transakcji spółki z podmiotami powiązanymi. Rada Nadzorcza spółki spotyka się, co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. może składać się od 5 do 9 osób (obecnie jest dziewięciu członków). Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w Statucie spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki dwóch członków może spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w zasadach ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Obecnie dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia te wymogi.

Przy Radzie Nadzorczej działają komitety: Audytu oraz ds. Wynagrodzeń.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2015-2019 (na 31 grudnia 2019 r.) 

 20192018201720162015
 Liczba osóbUdział %Liczba osóbUdział %Liczba osóbUdział %Liczba osóbUdział %Liczba osóbUdział %
Kobiety 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mężczyźni 7 100% 7 100% 6 100% 7 100% 6 100%
Razem 7 100% 7 100% 6 100% 7 100% 6 100%
Ostatnia aktualizacja 24.07.2020