Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Raport roczny za 2018 rok i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2019 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.02.2019

Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku otrzymał pismo od pana Zygmunta Solorza, występującego w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zawierające postulat rozważenia przez Zarząd zmiany polityki dywidendowej Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 07.02.2019

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w czwartym kwartale 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-   raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 16 maja 2019 r.;
-   raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.;

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.;

3. Raporty roczne:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2019

Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że  na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 stycznia 2019 roku pan Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.01.2019

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) podwyższyła perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) ze stabilnej do pozytywnej, utrzymując rating korporacyjny (ang. issuer credit rating) na poziomie BB+.

Polski
Ostatnia aktualizacja 18.12.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.11.2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku.

Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 r.(.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.10.2018

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN zapadających w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.10.2018

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.10.2018

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące