Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) 20141)201520162)201720183)2019
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
7.409,9 9.823,0 9.729,8 9.828,6 10.686,1 11.676,1
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych

5.084,7

6.553,1 6.325,3 6.067,9

6.092,6

6.458,8

Przychody hurtowe 1.954,0 2.596,9 2.466,1 2.538,6 3.043,8 3.350,2
Przychody ze sprzedaży sprzętu 327,3 583,4 850,8 1.055,2 1.386,0 1.585,0
Pozostałe przychody ze sprzedaży 43,9 89,6 87,6 166,9 163,7 282,1
Koszty operacyjne (5.977,1) (7.867,9) (8.069,3) (8.015,9) (8.978,8) (9.754,8)
Koszty kontentu (1.029,5) (1.065,9) (1.114,2) (1.153,6) (1.355,3) (1.658,5)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(612,7) (802,6) (827,8) (894,3) (933,9) (1.021,3)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (1.295,9) (1.699,3) (1.971,5) (1.783,0) (1.970,7) (2.229,7)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (1.412,4) (2.141,0) (1.938,7) (2.014,0) (2.448,9) (2.311,3)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (421,7) (550,2) (570,5) (553,1)

(738,9)

(870,6)

Koszt własny sprzedanego sprzętu (925,2) (1.332,8) (1.354,7) (1.323,6) (1.174,2) (1.320,4)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności
(67,6) (62,6) (46,9) (67,4)

(83,9)

(98,9)

Inne koszty (212,1) (213,5) (245,0) (226,9) (273,0) (244,1)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 9,6 30,7 8,8 21,3 19,7 45,7
Zysk z działalności operacyjnej 1.442,4 1.985,8 1.669,3 1.834,0 1.727,0 1.967,0
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 15,2 8,6 (69,8) 7,2 (33,0) (27,0)
Koszty finansowe, netto (1.146,0) (664,6) (566,1) (509,0) (386,7) (465,9)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2,6 2,6 - - - -
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - - 2,8 (1,2) (6,5)
Zysk brutto za okres 314,2 1.332,4 1.033,4 1.335,0 1.306,1 1.467,6
Podatek dochodowy (21,7) (169,0) (12,4) (389,8) (490,0) (353,0)
Zysk netto za okres 292,5 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 292,5 1.163,4 1.041,3 980,6 833,6 1.100,6
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących - - (20,3) (35,4) (17,5) 14,0
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,54 1,82 1,60 1,48 1,28 1,74
EBITDA 2.738,3 3.685,1 3.640,8 3.617,0 3.697,7 4.196,7
marża EBITDA 37,0% 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9%

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.

Bilans

AKTYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 20141)31 grudnia 201531 grudnia 20162)31 grudnia 201731 grudnia 20183)31 grudnia 2019
Zestawy odbiorcze 421,1 371,0 350,9 325,3 264,5 262,7
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.714,9 2.548,6 2.964,3 2.867,1 4.792,2 4.976,9
Wartość firmy 10.585,3 10.606,4 10.975,4 11.041,7 11.309,4 11.336,4
Relacje z klientami 4.255,8 3.638,5 3.031,2 2.557,3 2.212,2 1.821,4
Marki 2.085,9 2.080,6 2.056,5 2.037,1 2.096,1 2.063,2
Inne wartości niematerialne 2.591,4 2.422,2 3.656,2 3.261,5 3.005,5 2.857,8
Prawa do użytkowania - - - - - 1.420,3
Długoterminowe aktywa programowe 135,8 145,0 151,8 170,1 503,8 402,6
Nieruchomości inwestycyjne 5,3 5,2 5,1 5,1 29,9 29,4
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 81,0 83,3 82,8 91,4 99,7 100,5
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług - - - - - 776,5
Inne aktywa długoterminowe 198,5 272,8 452,0 1 270,7 701,1 1.315,8
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - - 665,2 43,0 1.282,4
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 1,2 6,9 9,5 1,9 - 1,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 281,1 87,6 232,7 197,2 259,7 241,2
Aktywa trwałe razem 23.356,1 22.261,2 23.958,9 23.824,5  25.274,1 27.604,7
Krótkoterminowe aktywa programowe 152,1 192,2 192,0 251,7 543,2 512,3
Aktywa z tytułu kontraktów - - - - 648,4 638,7
Zapasy 301,4 281,0 278,7 283,7 394,0 306,8
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.453,4 1.619,1 1.688,0 1.983,2 2.370,4 2.511,6
Należności z tytułu podatku dochodowego 26,0 0,7 29,1 1,3 34,6 4,8
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 141,7 212,7 207,2 207,9 218,5 225,7
Pozostałe aktywa obrotowe 160,1 399,5 38,7 31,7 34,9 31,9
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 22,2 10,5 6,7 5,1 - 0,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.735,3 1.512,0 1.326,0 1.161,5 1.167,0 743,5
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 12,6 11,7 10,7 10,5

11,7

9,6

Aktywa obrotowe razem 3.982,6 4.228,9 3.770,4 3.931,5 5.422,7 4.984,9
AKTYWA RAZEM 27.338,7 26.490,1 27.729,3 27.756,0 30.696,8 32.589,6

PASYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 20141)31 grudnia 201531 grudnia 20162)31 grudnia 201731 grudnia 20183)31 grudnia 2019
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Pozostałe kapitały (12,2) (3,7) 4,5 3,2 (162,5) 1,5
Zyski/(straty) zatrzymane 1.890,8 3.054,2 4.095,5 4.871,4 6.189,9 6.610,2
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 9.078,2 10.250,1 11.299,6 12.074,2 13.227,0 13.811,3
Udziały niekontrolujące - - 78,0 42,6 648,2 653,2
Kapitał własny razem 9.078,2 10.250,1 11.377,6 12.116,8 13.875,2 14.464,5
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 7.683,5 5.379,8 9.302,7 9.291,4 8 605,3 8.617,0
Zobowiązania z tytułu obligacji 4.550,2 975,3 1.835,7 975,7 976,0 969,2
Zobowiązania z tytułu leasingu 11,7 20,9 20,9 18,6 15,8 1.023,8
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 750,3 652,8 574,0 440,8 348,2 236,9
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 908,7 615,8 786,9 879,8

1.160,1

1.025,3

Przychody przyszłych okresów 4,7 4,7 20,1 3,2 - -
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 184,2 124,2 130,2 114,2 697,6 384,7
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 40,1 - - - 165,2 3,2
Zobowiązania długoterminowe razem 14.093,3 7.773,5 12.670,5 11.723,7 11.803,0 12.256,9
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.322,6 1.230,9 1.270,0 1.341,9 1.611,3 1.892,5
Zobowiązania z tytułu obligacji 464,4 4.776,7 42,4 42,5 42,3 34,8
Zobowiązania z tytułu leasingu 6,8 4,3 5,0 9,7 8,2 413,5
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 117,1 117,0 121,5 114,5 118,1 116,9
Zobowiązania z tytułu kontraktów - - - - 705,2 713,1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1.523,0 1.485,4 1.569,5 1.727,3 2.382,4 2.420,8
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 87,0 72,9 - 3,6 8,8 8,3
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 48,0 176,1 24,9 61,3 151,1 276,6
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 1,4 4) 4) 4) 4) 4)
Przychody przyszłych okresów 683,9 676,1 647,9 618,3 - -
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.167,2 8.466,5 3.681,2 3.915,5 4.876,3 5.868,2
Zobowiązania razem 18.260,5 16.240,0 16.351,7 15.639,2 16.679,3 18.125,1
PASYWA RAZEM 27.338,7 26.490,1 27.729,3 27.756,0 30.554,5 32.589,6

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
4) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 20141)201520162)201720183)2019
Zysk/(strata) netto 292,5 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6
Korekty: 1.825,3 1.821,7 2.130,5 2 181,1 2 416,0 2.663,3
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.295,9 1.699,3 1.971,5 1.783,0 1.970,7 2.229,7
Płatności za licencje filmowe i sportowe (306,8) (238,1) (246,5) (305,1) (363,5) (617,3)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 224,4 212,6 230,7 228,6 337,0 543,6
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2,9) (6,9) 4) 4) 4) 4)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 30,5 1,4 4) 4) 4) 4)
Odsetki 603,7 763,6 541,9 432,3 401,6 437,8
Zmiana stanu zapasów 0,5 26,4 3,0 (5,0) (77,2) 89,1
Zmiana stanu należności i innych aktywów (191,9) (478,2) (329,9) (470,8) (289,1) (311,8)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (277,7) (118,0) (33,3) 183,1 (44,2) (25,7)
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów - - - - 47,8 9,7
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu kontraktów - - - - 107,6 7,9
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (4,9) (3,9) (6,1) 3,9 4) 4)
Wycena instrumentów zabezpieczających (3,9) 6,6 9,8 4) 4) 4)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (2,6) (2,6) - 4) 4) 4)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - - (2,8) 1,2 6,5
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 369,9 222,0 270,9 (31,1) 15,8 (4,8)
Podatek dochodowy 21,7 169,0 12,4 389,8 490,0 353
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (193,1) (134,7) (153,0) (137,5) (83,9) (122,8)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji 82,1 (371,4) - - - -
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - - - 58,7 - -
Strata na instrumentach pochodnych, netto 84,3 53,0 (164,9) (1,5) 4) 4)
Inne korekty 96,1 21,6 24,0 55,5 (97,8) 68,4
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.117,8 2.985,1 3.151,5 3.126,3 3.232,1 3.777,9
Podatek dochodowy zapłacony (189,1) (136,2) (292,7) (216,2) (343,2) (328,5)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 45,2 38,8 25,9 31,3 26,2 24,0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.973,9 2.887,7 2.884,7 2.941,4 2.915,1 3.473,4
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (263,6) (417,8) (436,2) (524,8) (624,3) (852,6)
Nabycie wartości niematerialnych (71,8) (165,3) (154,2) (214,3) (304,1) (379)
Nabycie obligacji - - - (9,3) (9,2) -
Płatności z tytułu koncesji (482,3) (118,7) (268,5) (120,7) (119,6) (122,4)
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - (662,5) (16,1) (1,232,5)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne 1.800,4 (29,5) (144,4) (66,8) (792,4) (108,5)
Wypływy z tytułu podwyższenia kapitału w jednostce stowarzyszonej - - - - - (16,3)
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4,1 16,9 9,5 19,3 11,6 6,8
Wpływy/(Wypływy) z tytułu inwestycji w fundusze - - - - 0,5 0,7
Spłata udzielonych pożyczek - - 0,1 30,5 29,3 0,7
Udzielone pożyczki (23,1) (16,1) (11,6) (31,1) (12,4) (21,4)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 6,6 3,9 (1,6) 7) 7) 7)
Otrzymane dywidendy 2,5 - - - - -
Wykup obligacji wraz z odsetkami - - - - - 8,7
Pozostałe wpływy/(wypływy) - - 3,5 6,4 1,2 0,7
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 972,8 (726,6) (1.003,4) (1 573,3) (1.835,5) (2.715,1)
Zaciągnięcie kredytów 2.800,0 6.820,0 5.500,0 1 200,0 635,3 2.010,0
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (1.087,1) (9.222,2) (1.940,9) (1 162,5) (1.282,2) (1.742,5)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) (2.275,9) 1.000,0 (4.484,0) (886,7) - -
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje (872,2) (978,9) (729,6) (409,9) (419,0) (465,4)
Spłata odsetek od leasingu (47,6)
Wypłacone dywidendy (102,9) - - (204,7) - (594,8)
Wykup obligacji wyemitowanych przez Midas - - (323,6) - - -
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj - - (262,1) (58,7) - -
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał - - 175,4 - -

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  (0,9) (5,6) 6) 6) 6) (343,7)
Inne wydatki - - (6,0) (5,2) (8,4) (0,7)
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji (3,9) - - - - -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.542,9) (2.386,7) (2.070,8) (1.527,7) (1.074,3) (1.184,7)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1.403,8 (225,6) (189,5) (159,6) 5,3 (426,4)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 342,2 1.747,9 1.523,7 1.336,7 1.172,0 1.178,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,9 1,4 2,5 (5,1) 1,4 0,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.747,9 1.523,7 1.336,7 1 172,0 1,178,7 753,1

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
4) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
5) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
6) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki"
7) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".

Wskaźniki finansowe

201420152016201720182019
Marża EBITDA1) 37,0% 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9%
Marża zysku netto2) 3,9% 11,8% 10,5% 9,6% 7,6% 9,5%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)3) 1,1% 4,4% 3,7% 3,4% 2,7% 3,4%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)4) 3,3% 12,8% 9,9% 8,5% 6,2% 8,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)5) 1,0 0,5 1,0 1,0 1,1 0,8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia6) 66,8% 61,3% 59,0% 56,3% 54,3% 55,6%

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 12.11.2020