Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 
26 sie 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 23 września 2014 r. na godzinę 12:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Zmiana art. 8 Statutu Spółki

Brzmienie dotychczasowe:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:     

 1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 
 2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 
 3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.           
 4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:     
  a)166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501         
  b)8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.      
 5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.    
 6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.          
 7. 80.027.83680.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.”           

Proponowane brzmienie:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda, w tym:

 1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
 2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
 3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
 4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 – 175 000 000, w tym:
  a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501
  b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.
 5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.
 6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.
 7. 80.027.83680.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.
 8. 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 47 260 690.
 9. 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii J, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 243 932 490.”

2. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki

Brzmienie dotychczasowe:

„Art. 15 ust. 1  Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.”

Proponowane brzmienie:

„Art. 15 ust. 1  Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”           

3. Zmiana art. 16 Statutu Spółki  

Brzmienie dotychczasowe:

„Art. 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:          

-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,           

-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”  

Proponowane brzmienie:

„Art. 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,

- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2014 r.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
62/2014
Ostatnia aktualizacja 05.09.2014