Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mpunkt Polska z siedzibą w Warszawie

Data: 
01 kwi 2011

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. (CYFROWY POLSAT lub SPóŁKA PRZEJMUJĄCA), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mPunkt Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 (MPP lub SPóŁKA PRZEJMOWANA).

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.

Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport byłysporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku.

(DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 1 maja 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014