Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
23 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 22 stycznia 2014 r. nowej polityki dywidendy Spółki.

Nowa polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Rekomendując podział zysku Spółki za dany rok obrotowy objęty nową polityką dywidendy, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% jednostkowego zysku netto Spółki, jeżeli wskaĽnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, o których mowa w akapicie poprzedzającym, Zarząd będzie brać również pod uwagę kwotę osiągniętego przez Spółkę jednostkowego zysku netto, sytuację finansową grupy kapitałowej Spółki, istniejące zobowiązania (w tym ewentualne ograniczenia wynikające z umów dotyczących finansowania i zadłużenia Spółki oraz jednostek z jej grupy kapitałowej), możliwość dysponowania kapitałami rezerwowymi, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny perspektyw Spółki i jej grupy kapitałowej w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczność wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki i jej grupy kapitałowej, jakim jest stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014