Raporty bieżące

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła rating dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba2 do poziomu Ba1, zmieniając perspektywę ratingu z pozytywnej na stabilną.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.06.2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) 1.000.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN, Spółka informuje, że powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 456/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2019

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

1.   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2019

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

Polski
Ostatnia aktualizacja 27.05.2019

Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącego odkupu i podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.04.2019

Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 107.000 Obligacji Serii A oraz zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji Serii A, które do dnia przedterminowego wykupu Obligacji Serii A nie zostaną umorzone w związku z decyzją o umorzeniu 107.000 Obligacji S

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.04.2019

Przydział Obligacji Serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje Serii B”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 19.04.2019

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Polski
Ostatnia aktualizacja 16.04.2019

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.04.2019

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące