Raporty bieżące

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. Spółka powzięła informację, że Pan Heronim Ruta złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 15.11.2017

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła perspektywę ratingu korporacyjnego (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) do pozytywnej ze stabilnej, utrzymując jednocześnie rating na poziomie Ba2.

Polski
Ostatnia aktualizacja 08.08.2017

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od EVO Foundation z siedzibą w Vadus, Liechtenstein („EVO Foundation”) i jej podmiotów zależnych: EVO Holding Ltd. z siedzibą Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („EVO Holding”) oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”) zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U.

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.07.2017

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.

Załącznik: Sensor Overseas_Powiadomienie o transkacji

Polski
Ostatnia aktualizacja 13.07.2017

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 ("Uchwała"). 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1)     wysokość dywidendy wynosi 204.654.725,12 zł (dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy), co stanowi 35,4% zysku netto Spółki za rok 2016,

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.07.2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.07.2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Załączniki: Treść uchwał (.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 10.07.2017

Zawiadomienie drugie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ), Eileme 2 AB (Publ) , Eileme 3 AB (Publ), Eileme 4 AB (Publ)

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.06.2017

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.05.2017

Otrzymanie decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 maja 2017 roku powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie („Organ”) z dnia 25 maja 2017 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln PLN plus odsetki od zaległości podatkowych.

Polski
Ostatnia aktualizacja 29.05.2017

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące