Audytor

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” informujemy, że na podstawie Art. 19 pkt 2 ppkt h Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki i zaleceniami Komitetu Audytu.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2017 roku, podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (o wyborze podmiotu Spółka informowała w  raporcie bieżącym nr 11 z 25 maja 2017 roku).

Informacje dotyczące umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i wynagrodzenia za jego usługi publikujemy w raportach rocznych.

Ostatnia aktualizacja 22.06.2017