Raporty bieżące

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 31 października 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.10.2018

Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. dotyczącego zawarcia ze spółką Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”) aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreement) z dnia 5 grudnia 2017 r. („Porozumienie Nabywających”), iż w dniu 26 września 2018 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.09.2018

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Polski
Ostatnia aktualizacja 26.09.2018

Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lipca 2018 r. powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 10 lipca 2018 r. Organ ten po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję z dnia 15 lutego 2018 roku, określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

Polski
Ostatnia aktualizacja 16.07.2018

Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczącym treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku nastąpiła omyłka pisarska w zakresie liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwałom nr 37 – 43 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Omyłkowo podana liczba głosów:

  • "za" uchwałą – 587.864.733 głosów,
  • "przeciw" – 39.328.851 głosów,

 Prawidłowa liczba głosów:

Polski
Ostatnia aktualizacja 03.07.2018

Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz decyzja o nabyciu 17.331.023 akcji spółki Netia S.A. od Karswell Ltd.

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreement) zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz decyzja o nabyciu 17.331.023 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 3 lipca 2018 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.07.2018

Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Józefa Birkę, Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Marka Kapuścińskiego, Pana Aleksandra Myszkę, Pana Leszka Reksę, Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Piotra Żaka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Polski
Ostatnia aktualizacja 28.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 28.06.2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.(.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 28.06.2018

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 30.05.2018

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące