Materiały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

28 czerwca 2018 roku, godz. 11.00
ul. Łubinowa 4A, Warszawa

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” informujemy, że na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczone nagranie wideo obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

TytułRodzaj plikuRozmiar
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZWZ:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ application-pdf.png [150 KB]
Projekty uchwał application-pdf.png [287 KB]
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ application-pdf.png [115 KB]
WZORY FORMULARZY DO POBRANIA:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika application-pdf.png [549 KB]
PRZYDATNE DOKUMENTY:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 application-pdf.png [355 KB]
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku application-pdf.png [9,9 MB]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

application-pdf.png [6,0 MB]
Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku application-pdf.png [8,3 MB]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

application-pdf.png [5,3 MB]
Sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017 application-pdf.png [1,1 MB]
Sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd za rok obrotowy 2017 application-pdf.png [76 KB]
Regulamin WZ application-pdf.png [95 KB]
Statut application-pdf.png [266 KB]
Struktura akcjonariatu

Utwórz zip