Usługi zintegrowane

Grupa medialno-telekomunikacyjna Cyfrowy Polsat posiada wiodącą pozycję na rynku zintegrowanych usług multimedialnych w Polsce. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz zmiany zachowań konsumenckich naszych klientów proponujemy kompleksową i unikalną ofertę usług, obejmujących płatną telewizję, wideo online, telefonię komórkową oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, które można dowolnie łączyć w zależności od potrzeb. Nasza bogata oferta usług łączonych świadczona jest w ramach zróżnicowanych platform dystrybucji cyfrowej rozrywki, takich jak telewizory, telefony komórkowe, komputery i tablety. Ponadto, naszym klientom proponujemy także sprzedaż energii elektrycznej oraz usługi finansowe.

OTOCZENIE RYNKOWE

Obecnie pakietyzacja usług jest jednym z najsilniejszych trendów na polskim rynku mediów i telekomunikacji. Operatorzy rozwijają swoje oferty usług sprzedawanych w pakietach w odpowiedzi na zmieniające się preferencje klientów, którzy coraz częściej szukają usług medialnych i telekomunikacyjnych świadczonych w przystępnych cenach przez jednego operatora w ramach jednej umowy, jednej faktury i jednej opłaty. Przy wysokim nasyceniu rynku płatnej telewizji oraz telefonii komórkowej pakietyzacja usług odgrywa coraz ważniejszą rolę w utrzymaniu istniejącej bazy klientów. Oferowanie usług zintegrowanych pozwala operatorom na zwiększanie lojalności klientów, a w konsekwencji obniżanie wskaźnika odpływu klientów, jak również przyczynia się do wzrostu przychodów przypadających na jednego abonenta.

Polski rynek usług zintegrowanych systematycznie się rozwija. Według szacunków PMR („Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2016”) na koniec 2016 roku liczba usług sprzedawanych w pakietach przekroczyła 23 mln i była o 2 mln wyższa niż rok wcześniej. PMR szacuje, że całkowita liczba abonentów (zarówno detalicznych jak i biznesowych) usług pakietowych wyniosła w 2016 roku ponad 10,1 mln, a na każdego z nich przypadało blisko 2,3 usługi.

Rynek usług pakietowych konsekwentnie rośnie od 2010 roku pod względem wartościowym. Według szacunków PMR w 2016 roku przychody operatorów ze sprzedaży usług w pakietach rosły w tempie 12,4% rok do roku do poziomu 10,2 mld zł. Podobny trend cechuje ARPU – PMR szacuje, że średni przychód na klienta ze sprzedaży usług w pakietach wzrósł w 2016 roku do 86,6 zł z 84,1 zł w 2015 roku.

Usługi zintegrowane są w Polsce świadczone przede wszystkim przez operatorów telewizji kablowej i firmy telekomunikacyjne. Według PMR na koniec 2015 roku blisko połowę rynku usług pakietowych posiadali czterej najwięksi gracze – Orange, Grupa Polsat, T-Mobile oraz UPC. Pod względem liczby abonentów udział Grupy Polsat w rynku usług sprzedawanych w pakiecie w 2015 roku wyniósł 15,4%. Pozostałym istotnymi podmiotami na rynku był operator komórkowy P4 oraz operatorzy kablowi: Vectra, Multimedia Polska i Netia. Żaden z pozostałych podmiotów oferujących usługi w pakietach nie przekroczył progu 2%.

Zarówno telekomunikacyjni operatorzy stacjonarni, jak i kablowi świadczą swoje usługi zintegrowane przede wszystkim w dużych i średnich miastach, głównie ze względu na ograniczony zasięg geograficzny ich infrastruktury i słabo rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce. Rynek usług zintegrowanych w Polsce jest słabo rozwinięty na terenach nisko zurbanizowanych, a przez to ma znaczny potencjał wzrostu na obszarach podmiejskich, w małych miastach i wsiach. Oprócz niskiego współczynnika penetracji ofert usług zintegrowanych na słabo zaludnionych terenach, również usługi internetowe świadczone przez operatorów kablowych na tych terenach są z reguły niskiej jakości ze względu na wyraźne braki infrastruktury. Dla operatorów płatnej telewizji satelitarnej, takich jak Cyfrowy Polsat, których nie ogranicza zasięg geograficzny i brak infrastruktury sieciowej w takim stopniu jak operatorów telewizji kablowej i telekomunikacyjnych operatorów sieci stacjonarnych, stwarza to szanse na wypracowanie pozycji wiodących dostawców wysokiej jakości usług zintegrowanych dla klientów na przedmieściach, w małych miastach i wiejskich obszarach Polski.

Według raportu Komisji Europejskiej „E-Communications and Digital Single Market” z maja 2016 roku nasycenie usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w Polsce w październiku 2015 roku wynosiło 37%, podczas gdy średnie nasycenie w UE sięgało 50%, a w Holandii i na Malcie wyniosło odpowiednio 87% i 78%. Dane te mogą być jednak zaniżone z uwagi na metodologię przeprowadzania ankiet. Według PMR w czwartym kwartale 2016 roku 62% gospodarstw domowych deklarowało korzystanie z co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych od tego samego dostawcy oraz usług zintegrowanych.

Badania PMR wskazują, że pakiet łączący dwie usługi jest nadal najpopularniejszą opcją. W czwartym kwartale 2016 roku zdecydowało się na nią 57% Polaków. Z usług triple-play (pakiet obejmujący trzy usługi) korzystało w tym samym okresie 35% Polaków, a na pakiet czterech usług zdecydowało się tylko 7% klientów. Jeśli chodzi o strukturę pakietów, w ramach usług łączonych dominują usługi dostępu do internetu stacjonarnego oraz płatna telewizja, a w dalszej kolejności telefonia stacjonarna i mobilna. Usługa mobilnego dostępu do Internetu wchodzi w skład zaledwie jednej trzeciej zakupionych pakietów.

Prognozy rozwoju rynku usług zintegrowanych

Według prognoz PMR rynek usług zintegrowanych będzie w kolejnych latach konsekwentnie rósł zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Przewidywana średnioroczna stopa wzrostu rynku w latach 2016-2021 wyniesie 7,4%. W 2021 roku liczba abonentów korzystających z pakietów usług przekroczy 12,7 mln. Z kolei liczba usług sprzedawanych w pakietach w 2021 roku sięgnie 33,5 mln.

Na rozwój polskiego rynku usług zintegrowanych w nadchodzących latach będzie miał wpływ nie tylko niski poziom nasycenia tego rynku usługami, ale także systematyczna rozbudowa infrastruktury i poprawa jakości dostępu do sieci, w szczególności przepustowość łączy. Nie bez znaczenia są też strategie operatorów opierające się na łączeniu usług telekomunikacyjnych i mediowych z usługami spoza sektora telekomunikacyjnego. Oferta usług zintegrowanych czołowych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim rynku obejmuje np. sprzedaż energii elektrycznej i gazu czy produktów bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych. Trendy konsolidacyjne obserwowane na rynku mediów i telekomunikacji również mogą przełożyć się na rozwój rynku usług zintegrowanych.

OFERTA

Oferta usług łączonych jest dla nas ważnym narzędziem, które umożliwia utrzymywanie i poszerzanie bazy klientów przy równoczesnym zwiększaniu ich zadowolenia i lojalności. W dłuższej perspektywie oferta usług zintegrowanych umożliwia nam zwiększenie średniego przychodu na klienta, a także dalsze zmniejszenie wskaźnika odpływu klientów.

smartDOM

smartdom.pngsmartDOM to unikalny program oszczędnościowy, oferujący pełen wachlarz produktów i usług, które pozwalają klientom stworzyć wygodny, bezpieczny i nowoczesny dom. Oparty jest o prosty i elastyczny mechanizm – wystarczy posiadać jedną usługę o określonej wartości, a przy zakupie kolejnych produktów z Grupy klient otrzymuje atrakcyjne rabaty na cały okres trwania umowy. W ten sposób każdy klient może stworzyć zestaw dla swojej rodziny składający się z telewizji satelitarnej, Internetu LTE oraz usług telefonicznych.

Stopniowo do programu dołączane są kolejne usługi. W 2017 roku rozpoczęliśmy nowy etap w komunikacji naszej strategicznej oferty zintegrowanej. Program, promowany pod hasłem „Domowy Program Oszczędnościowy smartDOM”, będzie docelowo liczył dziewięć produktów i usług, które można łączyć i dzięki temu oszczędzać na domowych rachunkach. Oprócz flagowych i podstawowych usług: telefonii komórkowej Plusa, Internetu LTE Plus i Plus Advanced oraz telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, klienci smartDOMu mogą również skorzystać z usług sprzedaży energii elektrycznej w ramach oferty Prąd od Plusa, usług bankowych oferowanych przez PlusBank, kompleksowych usług ubezpieczeniowych oferowanych we współpracy z ERGO Hestia oraz usług z zakresu bezpieczeństwa domu, takich jak monitoring pomieszczeń. Ponadto w ofercie znajdują się urządzenia telekomunikacyjne oraz sprzęt RTV i AGD. W najbliższej przyszłości do oferty wprowadzona zostanie również sprzedaż gazu.

Wszystkie proponowane klientom usługi pełnią ważną rolę w gospodarstwie domowym. Dzięki unikalnej formule programu smartDOM, klient może kupić niezbędne dla domu usługi i produkty w jednym miejscu dodatkowo zapewniając sobie oszczędności na każdej dokupowanej usłudze.

 Dowiedz się więcej: http://www.cyfrowypolsat.pl/smartdom/

smartFIRMA

W październiku 2014 roku uruchomiliśmy analogiczny program skierowany do klientów biznesowych segmentu SOHO pod nazwą smartFIRMA. Pozwala on na łączenie usług telefonii komórkowej, Internetu LTE oraz telefonii stacjonarnej. W programie znajdują się także produkty Plus Banku, energia elektryczna od Plusa oraz szerokie portfolio dodatkowych usług wspierających i rozwijających biznes.

W październiku 2015 roku do programu smartFIRMA wprowadzone zostały nowe kategorie usług, zapewniono klientom większą elastyczność w ich doborze, dodano nową ofertę telefonii stacjonarnej, a kolejne produkty można dołączać w dowolnym momencie trwania programu. Nasi klienci biznesowi mogą wybrać do 6 produktów, a na 5 z nich otrzymują rabaty. Pierwszy produkt to zawsze telefonia komórkowa lub Internet LTE, na drugi i trzeci produkt udzielany jest rabat 50%. Można dokupić dwie dodatkowe karty telefonii komórkowej i otrzymać upusty odpowiednio 10 zł i 20 zł, a klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą jako osoby prywatne zakupić dla domu telewizję satelitarną Cyfrowego Polsatu.

Pod koniec 2016 roku szerokie portfolio usług smartFIRMA zostało poszerzone o ofertę Bezpieczna Firma (monitoring). 

SPRZEDAŻ

Sprzedaż naszych usług odbywa się za pośrednictwem sieci sprzedaży obejmującej swym zasięgiem całą Polskę. W większości punktów sprzedaży dostępna jest zarówno oferta płatnej telewizji i Internetu od Cyfrowego Polsatu oraz oferta telekomunikacyjna Polkomtelu, jak również dodatkowe produkty dla klientów obu operatorów, takie jak np. Plus Energetyka.

Sprzedaż usług Grupy Polsat odbywa się również przy udziale kanałów zdalnych. Dysponujemy call center telemarketingowymi (własnymi i zewnętrznymi) zajmującymi się utrzymaniem klienta i sprzedażą podstawowych produktów.

Dystrybucję naszych produktów i usług płatnej telewizji prowadzimy dodatkowo za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej D2D (door-to-door), który pozwala nam na precyzyjne dotarcie do wybranych grup klientów, bezpośredni kontakt z klientem oraz zwiększenie zasięgu sieci sprzedaży.

Sprzedaż telekomunikacyjnych usług przedpłaconych odbywa się przy wykorzystaniu innych kanałów sprzedaży. Jesteśmy stroną kilkunastu aktywnych umów z niewyłącznymi, niezależnymi sprzedawcami usług prepaid, obejmujących około 60 tys. punktów sprzedaży zestawów startowych i telekart oraz około 130 tys. punktów sprzedających doładowania elektroniczne.

Systematycznie prowadzimy restrukturyzację oraz modernizację naszej sieci sprzedaży w celu pełnej integracji sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Dążymy do uspójnienia procesów sprzedaży w ramach jednego punktu, zbudowania wspólnych systemów logistyczno-magazynowych oraz pełnej integracji szkoleń i edukacji naszych kanałów sprzedażowych. Powyższe działania mają na celu podniesienie efektywności sprzedaży oraz dostosowanie naszej sieci sprzedaży do obsługi rozszerzającego się portfolio naszych usług. 

Ostatnia aktualizacja 31.05.2017