Usługi telekomunikacyjne

Usługi telefonii komórkowej świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem naszej spółki zależnej Polkomtel, operatora sieci Plus i jednego z wiodących telekomów na polskim rynku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku świadczyliśmy blisko 10 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym oraz blisko 2,0 mln usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. Zasięgiem naszego Internetu LTE i HSPA/HSPA+ objętych jest prawie 100% populacji Polski. Od 2016 roku oferujemy naszym klientom usługi w technologii LTE Advanced. 

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu IP i ruchu głosowego, dzierżawę łączy czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym. Według danych GUS liczba kart SIM telefonii komórkowej na koniec 2016 roku sięgnęła 54,7 mln, co przeliczyć można na poziom 142% penetracji ludności Polski. W okresie minionych dwóch lat raportowany poziom penetracji kartami SIM w Polsce uległ wyraźnej obniżce, co utożsamiać należy z częściowym urealnieniem raportowanej liczby kart SIM faktycznie wykorzystywanych przez polskich klientów, będącym efektem m.in. wprowadzonych w 2016 roku regulacyjnych obostrzeń dotyczących sprzedaży i rejestracji kart SIM w modelu prepaid. Jednocześnie wyraźnie rośnie udział kart kontraktowych w strukturze polskiego rynku mobilnego, co w naszej opinii bardziej prawidłowo odzwierciedla realny kształt polskiego rynku telefonii mobilnej.

PMR prognozuje, iż po dokonaniu w latach 2015-2017 korekt urealniających wolumen kart SIM na rynku, liczba kart SIM użytkowanych w Polsce powróci do wzrostu, w tempie 2,2% rocznie (CAGR 2017-2021). W opinii PMR wzrosty generowane będą nadal przez segment Internetu mobilnego, karty machine-to-machine oraz segment biznesowy.

Według danych UKE („Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku”), łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego, oszacowana na 39,5 mld zł, uległa w trakcie 2015 roku po raz pierwszy od kilku lat wzrostowi. Jednocześnie telefonia mobilna pozostaje pod względem wartościowym największym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego z udziałem w przychodach całego rynku na poziomie prawie 44% w 2015 roku (bez uwzględnienia przychodów z mobilnego dostępu do Internetu). Według danych UKE w 2015 roku szacowana wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako suma przychodów operatorów z usług detalicznych, wyniosła 17,2 mld zł (z wyłączeniem przychodów z mobilnego dostępu do Internetu).

Wartość średniego przychodu na kartę SIM telefonii komórkowej (ARPU na SIM) w minionych latach systematycznie spadała w efekcie przede wszystkim presji konkurencyjnej stymulowanej regulacyjnymi obniżkami hurtowych stawek za zakańczanie połączeń głosowych i tekstowych (MTR). Przy założeniu braku kolejnych obniżek stawek MTR, PMR szacuje, że rynek telefonii mobilnej, z uwzględnieniem przychodów z mobilnego dostępu do Internetu, będzie rósł w średnim tempie 2,1% (CAGR 2016-2021) do roku 2021, kiedy to jego wartość osiągnie poziom 28,45 mld zł.

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. W Polsce działa czterech wiodących operatorów infrastrukturalnych: Polkomtel (sieć Plus), Orange Polska (sieć Orange), T-Mobile Polska (sieć T-Mobile) i P4 (sieć Play). Poza tym na rynku działa około 20 MVNO, jednak ich udział zarówno pod względem przychodów jak i liczby klientów jest relatywnie niski (3,2% pod względem liczby użytkowników w 2015 roku wg raportu UKE).

Udział MNO w rynku w 2015 roku pod względem liczby kontraktowych kart SIM

Operatorzy infrastrukturalni (MNO)

W Polsce komercyjnie działa pięciu mobilnych operatorów infrastrukturalnych (MNO), posiadających własne pasma częstotliwości oraz infrastrukturę konieczną, by móc samodzielnie świadczyć usługi mobilne tj. Polkomtel, Orange Polska, T-Mobile Polska, P4 oraz Grupa Aero2. Zarówno Polkomtel, jak i Grupa Aero2, wchodzą obecnie w skład Grupy Polsat.

Zgodnie z danymi UKE 99,4% całości przychodów wygenerowanych na rynku mobilnym w Polsce w 2015 roku można było przypisać Polkomtelowi, Orange, T-Mobile oraz P4. Na pozostałą część wartości rynku składali się MVNO oraz pozostali MNO.

Polkomtel działa pod marką parasolową Plus, jak również posiada alternatywną markę Plush. Począwszy od 7 maja 2014 roku jest częścią Grupy Polsat.

Orange Polska działa pod marką parasolową Orange oraz posiada alternatywną markę nju.mobile. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Orange raportował 16,0 mln kart SIM. Poza działalnością na rynku mobilnym Orange jest wiodącym polskim operatorem stacjonarnych usług telefonicznych, skupiającym aktualnie swoją strategię wokół rozwoju usług szerokopasmowych opartych o infrastrukturę światłowodową dostarczaną również do klientów detalicznych.

P4 działa pod marką parasolową Play, jak również używa dodatkowych marek Red Bull Mobile oraz Fakt Mobile. Na dzień 31 grudnia 2016 roku P4 raportował 14,4 mln kart SIM. P4 skupia swoją działalność wyłącznie na usługach mobilnych, wspierając się hurtowym zakupem dostępu do sieci mobilnych konkurencyjnych operatorów.

T-Mobile Polska działa pod marką parasolową T-Mobile, jak również używa dodatkowych marek Heyah, Blueconnect oraz Tu Biedronka. Na dzień 31 grudnia 2016 roku T-Mobile raportował 10,6 mln kart SIM. T-Mobile świadczy również usługi telefonii stacjonarnej dedykowane dla klientów biznesowych.

Grupa Aero2 działa na rynku hurtowym za pośrednictwem spółek Aero2 i Sferia, świadcząc usługi hurtowego dostępu do własnej sieci telekomunikacyjnej głównie na rzecz Grupy Polsat. Jednocześnie Aero2 prowadzi również działalność detaliczną świadcząc, w ramach zobowiązań koncesyjnych, usługi bezpłatnego dostępu do Internetu oraz usługi detaliczne w modelu prepaid przy użyciu marek „wRodzinie” i „a2mobile”, natomiast Sferia świadczy detaliczne usługi telekomunikacyjne w oparciu o markę „Sferia”. Począwszy od 29 lutego 2016 roku spółki Aero2 i Sferia są częścią Grupy Polsat.

Operatorzy wirtualni (MVNO)

MVNO to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii mobilnej oraz/lub mobilnej transmisji danych, ale nie posiadają samodzielnie rezerwacji częstotliwości, ani nie muszą posiadać infrastruktury niezbędnej do świadczenia tego typu usług. W modelu biznesowym MVNO, istniejący MNO dostarczają zasoby częstotliwości oraz potrzebną infrastrukturę na rzecz MVNO. Zgodnie z raportem UKE w 2015 roku usługi mobilne w modelu MVNO świadczyło 20 operatorów.

Pomimo, że liczba MVNO ciągle rośnie, żaden z nich nie uzyskał znaczącej pozycji rynkowej. Według raportu UKE, łączny udział MVNO w rynku klientów mobilnych w 2015 roku wyniósł 3,2%. Z kolei łączne przychody wszystkich MVNO w 2015 roku stanowiły według raportu UKE jedynie 0,7% całkowitej wartości polskiego rynku usług mobilnych. Ograniczona skala sukcesu rynkowego operatorów MVNO skłania niektórych spośród nich do zaprzestania działalności telekomunikacyjnej na polskim rynku. 

Rynek Internetu szerokopasmowego w Polsce

Szerokopasmowe połączenie z Internetem może zostać dokonane przy użyciu wielu różnych technologii budowanych w oparciu o technologie stacjonarne, takie jak xDSL, modem kablowy, LAN-Ethernet, światłowód, WLAN lub technologie mobilne, takie jak modem mobilny czy router działający przy wykorzystaniu technologii GPRS, EDGE, UMTS, HSPA lub LTE, ewentualnie LTE-Advanced. W Polsce szerokopasmowy Internet dostarczany jest przez łącza kablowe i sieci bezprzewodowe.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie UKE, w 2015 roku w Polsce świadczonych było blisko 14 mln indywidualnych usług Internetu szerokopasmowego, zarówno w technologiach stacjonarnych, jak i mobilnych. Przełożyło się to na wskaźnik penetracji społeczeństwa rzędu 35,7% (relacja liczby usług do populacji). Jednocześnie jednak w swoim raporcie UKE, powołując się na Digital Agenda Scoreboard z czerwca 2015, ujawnia, iż nasycenie usługami stacjonarnego Internetu w Polsce sięgało zaledwie 18,8%, co niezmiennie pozostawało najniższym poziomem pośród krajów Unii Europejskiej, w której przypadku średnia penetracja wynosiła 31,6%, a dla wybranych krajów (Dania, Holandia) przekraczała 40%.

Wyraźnie korzystniej na tle Unii Europejskiej kształtuje się penetracja usługami Internetu mobilnego w Polsce. Według raportu UKE 94,1% mieszkańców Polski łączyło się z Internetem za pośrednictwem technologii mobilnych (przy średniej unijnej na poziomie 75,3%).

W ramach Digital Agenda Scoreboard w 2017 roku Polska została sklasyfikowana na 23. pozycji spośród 28 krajów Unii Europejskiej pod względem tzw. Digital Economy and Society Index mierzącego rozwój poszczególnych krajów członkowskich pod względem stanu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Raport ten również podkreśla słabość oraz niską popularność szerokopasmowej infrastruktury stacjonarnej, kontrastując ją z korzystnymi wskaźnikami odnoszącymi się do popularności szerokopasmowych technologii mobilnych.

Stosunkowo niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępu do szerokopasmowego Internetu i postępujący rozwój technologii mobilnych sprawiają, że mobilna transmisja danych pozostaje niezmiennie najszybciej rosnącym segmentem rynku telekomunikacyjnego.

Według raportu UKE w 2015 roku 7,13 mln użytkowników Internetu w Polsce korzystało z Internetu stacjonarnego (brak wzrostu w porównaniu do wyniku z roku 2014), podczas gdy liczba użytkowników Internetu mobilnego osiągnęła 6,67 mln (wzrost o 15% versus 5,79 mln zaraportowane przez UKE za rok 2014). Na popularności zyskują modemy 2G/3G/4G (wzrost z 39,4% udziału w roku 2013 do 48,3% w roku 2015), spada natomiast popularność zwłaszcza technologii xDSL (z 25,7% udziału w roku 2013 do 19,6% w roku 2015) oraz modemów kablowych (z 21,1% udziału w roku 2013 do 18,5% w roku 2015). Według danych UKE technologie światłowodowe stanowiły w roku 2015 zaledwie 2,2% dostępów szerokopasmowych (wzrost z 1,3% w roku 2014).

W 2015 roku według raportu UKE 39,3% użytkowników Internetu w Polsce korzystało z łącz o przepustowości poniżej 10 Mb/s, natomiast łącza o przepustowości powyżej 30 Mb/s użytkowane były przez jedynie 36,8% Polaków.

Zgodnie z raportem UKE wartość rynku dostępu do Internetu mierzona wielkością przychodów z usług wyniosła w 2015 roku 5,07 mld PLN, obniżając się lekko (o 0,5%) w porównaniu do roku 2014, co według raportu UKE wynikało z istotnej erozji przychodów uzyskiwanych z technologii xDSL. Z kolei technologie mobilne ponownie zwiększyły swój udział w ujęciu wartościowym w strukturze przychodów do 33,1% (z 31,7% w roku 2014). Według raportu UKE średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta usługi internetowej (ARPU) spadł w 2015 roku o 2,3 zł w porównaniu do 2014 roku, osiągając poziom 30,6 zł. 

Stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu

Dostępność stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w Polsce jest ograniczona głównie do obszarów miejskich. W obszarach pozamiejskich stacjonarny Internet szerokopasmowy dostępny jest w ograniczonym zakresie, co jest efektem historycznie niskich inwestycji spowodowanych między innymi wysokim kosztem budowy pętli lokalnych oraz strategiami inwestycyjnymi głównych operatorów stacjonarnych. Zgodnie z raportem UKE dostęp w technologii xDSL w 2015 roku nadal pozostawał najbardziej popularną formą stacjonarnego dostępu do Internetu (19,6% udziału). Dominującym podmiotem działającym w technologii xDSL jest Orange, którego udział w całkowitej liczbie klientów technologii xDSL wynosił 75,3% w 2015 roku.

Modemy kablowe są drugą najpopularniejszą technologią dostępu do stacjonarnego Internetu (18,5% udziału). Głównymi operatorami działającymi na tym rynku w 2015 byli UPC Polska (40,2% udziału w rynku według liczby użytkowników), Vectra (20,1%) i Multimedia (14,7%). 

Mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu

Rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologiach mobilnych (definiowany jako dostęp poprzez modemy bądź dedykowane karty SIM zintegrowane z laptopami bądź tabletami) zdominowany jest przez czterech operatorów mobilnych. Według raportu UKE czterej główni dostawcy tej usługi (Polkomtel, T-Mobile, Orange oraz P4) w 2015 roku posiadali łącznie 80,1% udziału w rynku. Pozostałe 19,9% podzielone jest pomiędzy operatorów MVNO oraz Cyfrowy Polsat.

W porównaniu do pozostałych krajów UE, rynek szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu w Polsce posiada duży potencjał wzrostu. Ma to związek z relatywnie niską jakością infrastruktury stacjonarnej istniejącej w Polsce, co w coraz większym stopniu skłania klientów do wyboru Internetu mobilnego z uwagi na lepsze parametry tej usługi w ich rejonie zamieszkania. Ponadto niski poziom urbanizacji Polski powoduje, iż zasięg mobilny jest często jedynym rozwiązaniem dostępnym na danym obszarze.

Zgodnie z raportem UKE w 2015 roku na rynku usług dostępu do Internetu nominalnie najszybciej rosły przychody z technologii mobilnych, stając się najbardziej popularną formą dostępu do Internetu pod względem liczby użytkowników (udział w rynku użytkowników rzędu 48,3%, rosnący z 44,9% w 2014 roku). Jest to efektem szerokiej dostępności i łatwej instalacji tej formy szerokopasmowego dostępu do Internetu, przystępności cenowej, rosnącego pokrycia sieci HSPA+ i LTE, jak również zwiększającej się prędkości transmisji danych, również wskutek implementacji nowych technologii transmisji, np. LTE-Advanced. Mobilność tej formy dostępu do Internetu jest również jej dodatkowym atutem dla pewnej grupy klientów.

Prognozy dla rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu

Dalszy rozwój technologii LTE i LTE Advanced pozwalający dostarczyć większości populacji Polski dostęp do wysokiej jakości szerokopasmowego Internetu mobilnego, umożliwiającego świadczenie nowych usług i produktów, np. opartych o transmisję wideo, będzie powodował dalszą popularyzację mobilnego dostępu do Internetu wśród polskich klientów. Przy ograniczonych inwestycjach operatorów stacjonarnych w obszarach podmiejskich i wiejskich, szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu będzie również głównym czynnikiem przyczyniającym się do podwyższania penetracji kraju usługami dostępu do Internetu. Dodatkowo wysoka jakość usług świadczonych w technologii LTE będzie przyczyniała się do wyższej konsumpcji danych przez użytkowników końcowych, co będzie sprzyjało poprawianiu poziomu ARPU, obniżaniu churnu i zdobywaniu udziału w rynku szerokopasmowego Internetu przez operatorów mobilnych.

Według prognoz PMR rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do Internetu (DLISP) pozostanie segmentem rynku telekomunikacyjnego, który będzie rozwijał się najszybciej. Największe znaczenie dla rynku będą mieć dalsze inwestycje w rozbudowę sieci szerokopasmowej oraz postępujący rozwój technologii LTE. Prognozy PMR przewidują, że wartość rynku dostępu do Internetu w nadchodzących latach będzie wykazywała stale pozytywną dynamikę, osiągając w 2021 roku poziom 6,6 mld PLN.

Zgodnie z prognozami PMR w 2021 roku liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce wzrośnie do 19,775 miliona, z czego 59% obsługiwane będzie przez technologie mobilne. PMR prognozuje, iż przyrosty abonentów Internetu mobilnego będą stale przekraczały 400 tys. rocznie w horyzoncie 2016-2021, a tym samym tempo przyrostu abonentów mobilnego Internetu szerokopasmowego będzie kilkukrotnie wyższe niż przyrosty użytkowników łączy stacjonarnych. Postępująca popularyzacja technologii mobilnych w Polsce będzie wynikała z konkurencyjnych cen oraz wzrostu zasięgu sieci mobilnych, która bezpośrednio przełoży się na jakość i ciągłość zasięgu nabywanej usługi. Dodatkowym bodźcem do rozwoju mobilnego Internetu jest szybko postępująca rozbudowa sieci w technologiach LTE i LTE-Advanced, a w przyszłości 5G. Standardy te pozwolą na świadczenie usług mobilnych o szybkościach transferu i przepustowościach sieci nieosiągalnych w dotychczasowych technologiach radiowych.

OFERTA

Oferta usług telefonii komórkowej

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów indywidualnych

Oferta dla indywidualnych klientów kontraktowych jest ustandaryzowana i obejmuje różnorodne plany taryfowe. Obecnie oferta jest dostępna w modelu kontraktowym, przedpłaconym, jak również w ramach oferty mix.

Oferta kontraktowa dla klientów indywidualnych opiera się na miesięcznej opłacie abonamentowej, która zawiera minuty na rozmowy, a także inne usługi, np. wiadomości tekstowe czy multimedialne, pakiety danych, pakiety minut i danych w roamingu, czy telewizję IPLA w telefonie. Podobnie jak większość ofert dostępnych obecnie na polskim rynku, nasza oferta oparta jest obecnie o nielimitowane plany cenowe, w ramach których klient może rozmawiać bez limitu, w zależności od wysokości zobowiązania przesyłać nieograniczoną liczbę SMS-ów oraz MMS-ów. W ramach abonamentu oferujemy klientom także pakiety danych. Co do zasady im wyższy abonament, tym większy pakiet danych dostępny bez dodatkowych opłat. Klienci, którzy decydują się na niższe zobowiązania, mogą dokupywać dodatkowo usługi nieobjęte abonamentem np. SMSy bez limitu, rozmowy do sieci stacjonarnych bez limitu, pakiety danych, pakiety roamingowe. Nasza oferta obejmuje również plan taryfowy, który umożliwia klientom zakup w ramach jednego abonamentu trzech kart SIM, które współdzielą zakupione pakiety.

Umowy są zawierane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące. Plany taryfowe pozwalają klientom wybierać spośród wielu oferowanych modeli telefonów sprzedawanych w modelu ratalnym. Klienci mogą zdecydować się również na ofertę bez telefonu.

Oferty typu mix to połączenie oferty prepaid i oferty kontraktowej. Klient zobowiązuje się do dokonania określonej liczby doładowań o określonej wartości, które może wykorzystać na usługi telekomunikacyjne, w tym pakiety minut, SMS oraz pakiety danych. W ramach kontraktu klient otrzymuje także wybrany telefon. W odróżnieniu od tradycyjnych planów taryfowych, okres świadczenia usługi nie jest stały, a klient jest zobowiązany wyłącznie do zasilenia konta określoną kwotą, przynajmniej raz na 30 dni. Podobnie jak w przypadku ofert prepaid, klienci taryf typu mix mogą dowolnie komponować (zmieniać, wyłączać lub włączać) pakiety usług w dowolnym momencie.

Oferty przedpłacone zapewniają naszym klientom możliwość uzyskania dostępu do sieci mobilnej po zakupie i zarejestrowaniu odpowiedniego pakietu startowego (karta SIM z przypisaną kwotą do wykorzystania na usługi komórkowe). W ofercie prepaid nie ma opłat miesięcznych, a klienci są zobowiązani do doładowywania konta tylko, jeśli chcą korzystać z usług. Wszystkie plany taryfowe w ofercie prepaid zakładają, że doładowania można dokonać w dowolnym momencie za pomocą doładowań prepaid dostępnych u agentów, dealerów, na stronie operatora lub poprzez inne kanały sprzedaży w rynku otwartym. Klient może dostosować ofertę do swoich potrzeb wybierając spośród dostępnych pakietów i opcji dodatkowych np. pakiety danych, rozmowy lub SMSy bez limitu i odpowiednio zarządzając kwotą swojego doładowania.

Dodatkowo nasza spółka zależna Aero2 wprowadziła w 2016 roku na rynek nową markę a2mobile, pod którą świadczy usługi głosowe w modelu przedpłaconym. Wyróżnikiem tej oferty jest usługa WiFi Calling, która umożliwia prowadzenie rozmów w miejscach, w których nie ma zasięgu sieci, ale dostępna jest sieć WiFi. 

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych

Klientom biznesowym oferujemy przede wszystkim rozwiązania kontraktowe, często na bazie ogłaszanych przez klientów przetargów. Dodatkowo oferujemy usługi telefonii stacjonarnej, rozwiązania w zakresie sieci LAN (ang. local area network)/ WAN (ang. wide area network), szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu, usługi SMS Center i inne dedykowane rozwiązania. Umowy zawierane z klientami biznesowymi określają taryfę, okres obowiązywania umowy i wartość miesięcznych opłat abonamentowych. Umowy takie mogą obejmować subsydiowane telefony, które klienci mogą wybrać spośród wielu dostępnych modeli.

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych należących do segmentu SOHO (ang. small office/ home office) są bardziej ustandaryzowane. Obejmują one szereg opcji miesięcznych opłat abonamentowych, które uwzględniają określone preferencje klientów należących do tego segmentu. Umowy z klientami SOHO są podpisywane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące.

Roaming międzynarodowy

W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z mobilnych usług telekomunikacyjnych po zalogowaniu się w sieci Plus, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo, zawieramy umowy hurtowe roamingu międzynarodowego dla potrzeb świadczenia własnym klientom oraz klientom MVNO usług roamingu międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych.

Współpraca z partnerami roamingowymi jest ważnym strumieniem sprzedaży w segmencie hurtowym. Rozwijamy swoje usługi roamingu międzynarodowego oferując usługi roamingowe we własnej sieci dla abonentów operatorów zagranicznych przebywających w Polsce. Ponadto oferujemy usługę hurtowego roamingu we własnej sieci dla operatorów zagranicznych w oparciu o umowy rabatowe w zamian za korzystne warunki obsługi ruchu roamingowego, generowanego przez naszych klientów, korzystających z usługi roamingu za granicą, przez partnerów zagranicznych. Przekłada się to na redukcję ponoszonych przez nas kosztów hurtowych usług roamingu międzynarodowego, co w konsekwencji umożliwia nam oferowanie konkurencyjnych, pod względem cen i jakości, usług roamingu międzynarodowego dla własnych abonentów.

Oferta usług dostępu do Internetu

Świadczymy kompleksowe usługi transmisji danych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych pod dwiema głównymi markami: Cyfrowy Polsat oraz Plus. Usługi mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczymy począwszy od 2011 roku wykorzystując technologię LTE, a od 2016 roku najnowszą technologię LTE-Advanced. Nasza oferta usług dostępu do Internetu ma charakter uniwersalny, zapewniając w ramach jednej opłaty abonamentowej dostęp do Internetu przy wykorzystaniu wszystkich obsługiwanych przez sieć technologii. Dzięki temu w zasięgu naszej usługi internetowej mieszka blisko 100% Polaków a 99% może korzystać z Internetu LTE Plus. Na początku 2017 roku 40% Polaków znajdowało się również w zasięgu naszego Internetu LTE Plus Advanced, oferującego prędkość transferu do 300 Mb/s.

Oferujemy pakiety danych różnej wielkości i w różnych wariantach cenowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Klienci, którzy chcą skorzystać z naszych usług transmisji danych, mogą wybierać spośród dedykowanych kontraktowych planów cenowych, planów i promocji prepaid, jak również pakietów danych dostępnych wraz z ofertami usług głosowych.

Dedykowane kontraktowe plany taryfowe oferują podstawowy mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Bazują one na miesięcznym abonamencie i zapewniają określony co do wielkości pakiet danych bądź nieograniczoną transmisję danych w sieci LTE. W ramach oferty kontraktowej klienci mają możliwość zakupu lub najmu urządzeń do transmisji danych (w tym modemów USB, routerów stacjonarnych i mobilnych). Dodatkowo dostępne są tablety, laptopy i inne urządzenia w modelu sprzedaży ratalnej, jak również oferta bez sprzętu – „Tylko SIM”.

Klientom, którzy preferują model przedpłacony, proponujemy dedykowaną do transmisji danych taryfę prepaid, w której po każdorazowym doładowaniu konta klient otrzymuje automatycznie określony pakiet danych, którego wielkość oraz okres ważności uzależnione są od kwoty takiego doładowania.

Dzięki ofercie dostępu do Internetu LTE Plus oraz stworzonemu specjalnie dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu zestawowi Domowego Internetu LTE Plus możemy zaproponować naszym klientom produkt stanowiący alternatywę dla Internetu stacjonarnego. Oparta o unikalne rozwiązanie techniczne ODU-IDU (ang. Outdoor Unit Indoor Unit) oferta Zestaw Domowego Internetu LTE Plus, obejmująca zewnętrzny modem LTE (ODU) i domowy router WiFi (IDU), jest innowacyjnym i jedynym tego typu produktem na rynku. Wyraźnie zwiększa efektywny zasięg Internetu LTE Plus i poprawia jego jakość, umożliwiając tym samym korzystanie z technologii LTE w miejscach, w których do tej pory nie było to możliwe. Do montażu zestawu można wykorzystać istniejącą instalację antenową TV (satelitarną lub naziemną) przesyłając po jednym kablu koncentrycznym zarówno sygnał TV, jak i Internet LTE Plus.

Do standardowej oferty dostępu do Internetu LTE Plus dołączane są różnego rodzaju bonusy, w zależności od wysokości abonamentu. Taka strategia wspiera promocję naszych pozostałych usług oraz daje klientom możliwość przetestowania usług, które w przyszłości mogliby zamówić. Dodatkowo nasza spółka zależna Aero2, na bazie warunków koncesyjnych wiążących się z zakupem pasma 2,6 GHz, świadczy usługi bezpłatnego dostępu do Internetu o ograniczonych parametrach użytkowych (oferta BDI). Jednocześnie klienci BDI mają możliwość wykupienia dodatkowych pakietów danych, które pozwalają im korzystać z Internetu o wyższej prędkości, bez ograniczeń czasowych dot. czasu trwania sesji. Pakiety BDI sprzedawane są w modelu prepaid. 

Oferta urządzeń abonenckich

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór urządzeń abonenckich obejmujących w szczególności sprzęt internetowy oraz telefony.

Wszystkie urządzenia oferujące dostęp do internetu wspierają technologię LTE. Terminale LTE umożliwiają przesyłanie danych z prędkością do 150 Mb/s, natomiast urządzenia wspierające LTE-Advanced - do 300 Mb/s. Oferujemy kilka kategorii urządzeń: modemy, routery mobilne i stacjonarne, tablety oraz laptopy. Wszystkie kategorie urządzeń do odbioru internetu sprzedawane są w modelu ratalnym (z opłatą początkową lub bez). Do opłaty miesięcznej za pakiet danych doliczana jest co miesiąc rata za zakupiony sprzęt, która jest uzależniona od rodzaju oraz modelu wybranego przez klienta terminala.

Oferujemy naszym klientom szeroki wybór nowoczesnych telefonów i smartfonów. Udział telefonów klasycznych w sprzedaży pozostaje w trendzie spadkowym i wynosi kilka procent całkowitej sprzedaży. Zdecydowana większość sprzedawanych przez nas smartfonów wykorzystuje do transmisji danych technologię LTE. Nowością jest wprowadzenie do oferty terminali obsługujących przesył danych z prędkością do 450 Mb/s. Telefony sprzedawane są w dwóch modelach: subsydiowym oraz ratalnym (z opłatą początkową lub bez). W przypadku subsydiowanego sprzętu cena końcowa urządzenia dla klienta spada wraz ze wzrostem wybranego abonamentu. W modelu ratalnym do miesięcznej opłaty abonamentowej doliczana jest rata za zakupiony sprzęt. Obecnie we wszystkich zobowiązaniach w ramach abonamentu oferujemy pakiet na transmisję danych, także w technologii LTE.

Poza telefonami i sprzętem zapewniającym dostęp do internetu w ofercie znajdują się również inne kategorie urządzeń. Telewizory, w poprzednich latach oferowane w okresie około świątecznym, od niedawna stanowią stałą pozycję w ofercie. Oferujemy nowoczesne telewizory LED z kategorii „SmartTV” z obsługą WiFi, a więc możliwością łączenia z innymi urządzeniami (np. routerem lub smartfonem).

Dowiedz się więcej: www.plus.pl

TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA

Sieć

Sieć

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową spółek z Grupy Cyfrowy Polsat, w szczególności Polkomtelu, Aero2 i Sferii.

Grupa posiada zintegrowaną sieć łączności komórkowej drugiej, trzeciej oraz czwartej generacji (określanych, odpowiednio, jako technologie 2G, 3G i 4G). Sieć Grupy obsługuje następujące technologie: GSM/ GPRS/ EDGE (2G), UMTS/ HSPA+/ HSPA+ Dual Carrier (3G) oraz LTE/LTE Advanced (4G). Dodatkowo posiadamy rozbudowaną sieć CDMA.

Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np. prędkość transmisji danych) ulegają poprawie w momencie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu bardziej zaawansowanej technologicznie sieci.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, sieć dostępowa 2G Grupy Polsat składała się z 6.909 stacji bazowych, natomiast sieć 3G z 9.601 stacji NodeB (UMTS/HSPA+) (w tym 3.687 HSPA Dual Carrier). Sieć CDMA obejmowała 575 stacji bazowych. Ponadto sieć LTE składała się z 8.848 stacji bazowych działających w technologii LTE/LTE Advanced, z czego 3.482 stanowiły stacje działające w oparciu o częstotliwości 800 MHz.

Nasza sieć dostępowa wspierana jest przez sieć transmisyjną wykorzystującą głównie technologie pakietowej transmisji danych. Sieć ta dzieli się na warstwę dostępową (łącza radioliniowe 180 Mb/s, 360 Mb/s i 1 Gb/s oraz łącza światłowodowe), sieć agregacyjną (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię Carrier Ethernet Transport (CET) MPLS-TP o przepływności głównie 10 Gb/s) oraz sieć szkieletową (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię IP/MPLS z przepływnościami będącymi wielokrotnością 10 Gb/s, a od 2014 roku również 100 Gb/s).

Radiowa sieć transportowa składa się z 7.719 łączy radioliniowych w warstwie dostępowej. Warstwa agregacyjna sieci transportowej zbudowana jest z 573 węzłów wyposażonych w przełączniki CET wysokiej pojemności, a warstwa szkieletowa z 11 węzłów z redundantnymi routerami IP/MPLS. W warstwie fizycznej pracuje 75 węzłów DWDM wyposażonych w urządzenia umożliwiające przenoszenie ruchu o przepływności do wielokrotności 100 Gb/s (wielokrotność wymiarowana jest na bieżące potrzeby danego węzła). Sieć transportowa wykorzystywana jest do świadczenia dedykowanych usług dla segmentu klientów biznesowych. Przykładami takich usług są: wirtualne sieci prywatne (z możliwością dostępu do Internetu), centrale PBX (centrale abonenckie, ang. private branch exchange) oraz łącza dzierżawione.

Sieć optyczna eksploatowana przez Grupę Polsat obejmuje 4.368 km własnych kabli światłowodowych oraz 4.250 km dzierżawionych kabli światłowodowych.

Sieć rdzeniowa zapewnia centralną obsługę usług abonenckich, integrując je dla technologii 2G/3G/4G (Single Core). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić klientom dostęp do naszych usług bez względu na wykorzystaną technologię radiową, pozwalając na ewolucyjne przejście dla usług głosowych od 2G (GSM), poprzez 3G (w tym usługi głosowe wyższej jakości), do 4G (z usługami głosowymi opartymi o CSFB lub, w przyszłości, VoLTE). Taką samą strategię zastosowano dla usług transmisji danych, dzięki czemu klient może korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu zarówno w sieci 3G (HSPA+, HSPA+ Dual Carrier), jak i 4G (LTE/LTE Advanced). Architektura sieci rdzeniowej pozwala na efektywne i proste rozszerzanie pojemności wraz z rozwojem bazy abonenckiej i wzrostem zapotrzebowania na usługi.

Grupa Polsat jest właścicielem zarówno infrastruktury pasywnej (takiej jak wieże, maszty, kontenery oraz systemy zasilania i klimatyzacji), jak i aktywnej (takiej jak stacje bazowe, kontrolery stacji bazowych i systemy transmisyjne). Dostawcami infrastruktury aktywnej są wiodący międzynarodowi dostawcy, tacy jak między innymi Nokia Solutions and Networks i Ericsson w zakresie sprzętu 2G/3G/LTE oraz Huawei, Ericsson i NEC w warstwie transmisyjnej. Zazwyczaj stosowane są umowy ramowe, bez określania konkretnych zobowiązań dla rozbudowy sieci, w połączeniu z usługami wsparcia, takimi jak modernizacje i uaktualnienia oprogramowania, usługami napraw i rozwiązywania problemów w zakresie rozwoju sieci.

Na bieżąco modernizujemy i rozwijamy naszą sieć, aby móc świadczyć technologicznie zaawansowane usługi naszym użytkownikom oraz w celu optymalizacji parametrów technicznych i efektywności sieci. Modyfikacje sieci obejmują zwiększanie pojemności istniejących elementów sieci, wymianę oraz wprowadzanie dodatkowego osprzętu oraz ciągłą optymalizację uzyskiwaną poprzez rekonfigurację parametrów sieci. 

Rozwój technologii LTE

W porównaniu do technologii HSPA+ czy UMTS, LTE charakteryzuje się dużo mniejszymi opóźnieniami i pozwala na obsługę znacząco większej liczby użytkowników. Potencjał technologii LTE polega na większej pojemności i szybkości transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z usług interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i transmisji w czasie rzeczywistym, jak gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. Zakres wykorzystywanego przez nas pasma dedykowanego pod technologię LTE pozwala na świadczenie usługi o prędkości do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i do 50 Mb/s - przy wysyłaniu. Natomiast po zagregowaniu wybranych pasm, na co pozwalają techniki Carrier Aggregation, można istotnie zwiększyć prędkość transferu dostępnego dla klientów końcowych, przy czym maksymalna prędkość uzależniona jest od ilości agregowanych pasm radiowych.

W 2011 roku, jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE, która obecnie jest w stanie zapewnić prędkość do 150 Mb/s. Usługę świadczymy poprzez sieć opartą na ciągłym bloku 20 MHz z zakresu 1800 MHz. Od 2015 roku korzystamy dodatkowo z sieci opartej o blok 5 MHz z zakresu 800 MHz, co w połączeniu z wyraźnie zintensyfikowaną w drugiej połowie 2016 roku rozbudową liczby nadajników LTE 1800 pozwoliło zwiększyć zasięg mobilnego Internetu LTE oferowanego przez Plusa i Cyfrowy Polsat do pułapu 99% populacji w styczniu 2017. Jednocześnie rozpoczęliśmy agregowanie użytkowanych przez nas pasm 800 MHz, 1800 MHz oraz nowo zakupionego pasma 2600 MHz, w efekcie czego udostępniliśmy naszym klientom technologię LTE-Advanced umożliwiającą transfer z maksymalną prędkością sięgającą nawet 300 Mb/s. Według stanu na styczeń 2017 roku, usługa LTE Plus Advanced dostępna była dla ponad 40% Polaków.

 

Ostatnia aktualizacja 26.09.2019