Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
19 maj 2011

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku.

Treść uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1
Wybór Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Bartłomieja Drywa.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad
Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010; oraz
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Brzmienie dotychczasowe:
Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.
Proponowane brzmienie:
Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 80 027 836.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.594.286.615,13 złotych;
b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 884.165.448,60 złotych;
c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 72.873.960,50 złotych;
d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 731.220.198,60  złotych;

e) informację dodatkową.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2010

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.


Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2010

§1
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.015.196.341,90 złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 258.470.553,94 złotych;
c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.653.627,04 złotych;
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.525.303,94  złotych;
e) informację dodatkową.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

§1
Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 13 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 6 stycznia 2010 roku.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2010 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.


 
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksa

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.


 
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1
Udzielenie absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.508.984, co stanowi 59,8% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.322.735,
- za uchwałą - 377.309.635 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§1
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwala się co następuje:
- zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 884.165.232,13  złotych zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.517.135 głosów,
-przeciw - 13.100 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów.

 

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie emisji Obligacji spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
W związku z tym, że:
(A) Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka) jako kredytobiorca zawarł z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement), na mocy której Spółce udzielony został kredyt pomostowy (ang. Bridge Facility Loan) w kwocie będącej równowartością w euro kwoty PLN 1.400.000.001 (jeden miliard czterysta milionów jeden złoty) oraz umowę kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan Agreement), na mocy której Spółce udzielony został kredyt terminowy (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości PLN 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów złotych) oraz kredyt rewolwingowy (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości PLN 200.000.000 (dwieście milionów złotych);
(B) Kredyt pomostowy będzie refinansowany, tj. zostanie częściowo spłacony ze środków pozyskanych z oferty i emisji na rynkach międzynarodowych dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes) przeprowadzonej przez spółkę celową Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, w której Spółka posiada 100% akcji;
(C) W dniu 6 maja 2011 r. sporządzone zostało oświadczenie cenowe (ang. Pricing Statement) zawierające szczegółowe warunki emisji przez spółkę celową Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej EUR 350.000.000 (trzysta pięćdziesiąt milionów euro), odzwierciedlone m.in. w projekcie umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture), której stroną będzie także Spółka i inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki;
(D) W celu pozyskania środków na dokonanie spłaty przez Spółkę kredytu pomostowego, Spółka zamierza wyemitować, w trybie propozycji nabycia skierowanej do spółki Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), niezabezpieczone oprocentowane obligacje imienne serii A o wartości nominalnej EUR 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów euro) każda, o łącznej wartości nominalnej EUR 350.000.000 (trzysta pięćdziesiąt milionów euro);
Na podstawie art. 2 pkt 1) oraz art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) (Ustawa o Obligacjach) oraz art. 24 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
1. Spółka wyemituje 10 (dziesięć) niezabezpieczonych oprocentowanych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej EUR 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów euro) każda, o łącznej wartości nominalnej EUR 350.000.000 (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) (Obligacje).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach w drodze propozycji nabycia Obligacji skierowanej do spółki Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (Inwestor), z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja, w której Spółka posiada 100% akcji, w związku z emisją przez Inwestora dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej EUR 350.000.000 (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) (ang. High Yield Notes) (Dłużne Papiery Wartościowe) na warunkach określonych w Umowie dotyczącej emisji Dłużnych Papierów Wartościowych (ang. Indenture), zawartej z udziałem Spółki (Umowa Dotycząca Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych).
3. Środki z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytu pomostowego (ang. bridge facility) udzielonego Spółce przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych na podstawie umowy kredytowej z dnia 31 marca 2011 r. w celu częściowego sfinansowania nabycia przez Spółkę wszystkich akcji spółki Telewizja Polsat S.A.
§ 2
Przyjmuje się następujące podstawowe warunki emisji Obligacji:
1. Obligacje zostaną wyemitowane pod nazwą Obligacje serii A spółki Cyfrowy Polsat S.A.
2. Walutą Obligacji będzie euro (EUR).
3. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na wypłatę Inwestorowi prowizji z tytułu przyjęcia propozycji nabycia Obligacji w określonym terminie, nieprzekraczającej kwoty 2% wartości nominalnej Obligacji nabywanych od Spółki przez Inwestora.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligatariusz będzie mieć prawo zbyć Obligacje.
6. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
7. Obligacje będą wyemitowane w formie dokumentu.
8. Obligacje mogą być zdeponowane w banku lub innej instytucji finansowej, której przedmiot działalności obejmuje przechowywanie papierów wartościowych (Depozytariusz). W przypadku zamiaru zdeponowania Obligacji u Depozytariusza, projekt umowy depozytowej, która będzie zawarta z Depozytariuszem, będzie wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez Spółkę.
9. Każda z Obligacji uprawniać będzie do otrzymania następujących świadczeń pieniężnych:
a. jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu nabycia Obligacji od Spółki, w wysokości EUR 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro) za każdą Obligację nabywaną od Spółki, płatnego w terminie określonym w warunkach emisji Obligacji ustalonych przez Zarząd Spółki,
b. okresowych świadczeń pieniężnych z tytułu oprocentowania Obligacji w wysokości 8,16 % w skali roku, od wartości nominalnej Obligacji, płatnego z dołu w okresach półrocznych, do dnia wykupu Obligacji,
c. jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji, w kwocie równej wartości nominalnej Obligacji, oraz
d. dodatkowych świadczeń pieniężnych odpowiadających dodatkowym świadczeniom pieniężnym (ang. Additional Amounts) w rozumieniu Umowy Dotyczącej Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych, płatnych przez Spółkę w terminach odpowiadającym terminom płatności takich dodatkowych świadczeń pieniężnych przez Inwestora zgodnie z warunkami Umowy Dotyczącej Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych.
10. Wykup Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 30 czerwca 2018 r.
11. W przypadku przedterminowego wykupu wszystkich lub części Dłużnych Papierów Wartościowych przez Inwestora zgodnie z warunkami ich emisji określonymi w Umowie Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych, Inwestor będzie mieć prawo żądania przedterminowego wykupu przez Spółkę posiadanych przez niego Obligacji o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej łącznej wartości nominalnej Dłużnych Papierów Wartościowych będących przedmiotem przedterminowego wykupu przez Inwestora w terminie wcześniejszym niż określony w punkcie 10, na warunkach i w terminach odpowiadających wykupowi Dłużnych Papierów Wartościowych przez Inwestora przewidzianemu w Umowie Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych, w tym w zakresie premii z tytułu przedterminowego wykupu Dłużnych Papierów Wartościowych (Wykup Przedterminowy). Uprawnienie określone w niniejszym punkcie wygasać będzie w przypadku zbycia przez Inwestora wszystkich Obligacji lub wykupu przez Spółkę ostatniej Obligacji posiadanej przez Inwestora. Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie określone w niniejszym punkcie przysługiwać będzie wyłącznie Inwestorowi jako pierwotnemu nabywcy Obligacji.
12. W przypadku przyjęcia przez Inwestora propozycji nabycia Obligacji, Obligacje zostaną wyemitowane w dniu emisji przez Inwestora Dłużnych Papierów Wartościowych lub w dniu zbliżonym do tej daty, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2011 r.
13. Prawem właściwym dla emisji Obligacji oraz wszystkich zobowiązań umownych i pozaumownych wynikających z Obligacji będzie prawo polskie.
§ 3
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do określenia daty emisji Obligacji, wysokości i terminów płatności prowizji z tytułu nabycia Obligacji od Spółki przez Inwestora, terminu płatności jednorazowego świadczenia przyznanego z tytułu nabycia Obligacji od Spółki, długości okresów odsetkowych, warunków wykupu i Wykupu Przedterminowego Obligacji oraz zawarcia Umowy Dotyczącej Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją Obligacji, w tym w szczególności do skierowania do Inwestora propozycji nabycia Obligacji w trybie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 391.334.311 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 7.195.924 głosów.


 
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
W związku z emisją w dniu 20 kwietnia 2011 r. 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, dokonanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.201.113,44 (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy sto trzynaście 44/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, dokonanym na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r., postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie:
Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
7. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
8. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
9. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
10. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
11. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
12. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.
13. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 80 027 836.
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 219.112.743, co stanowi 62,9% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 398.530.235,
- za uchwałą - 398.430.170 głosów,
-przeciw - 86.965 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 12.09.2014