Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
04 lip 2008

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego.

 

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 czerwca 2008 roku, nr 114 (2963), poz. 7979, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie polityki dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Małgorzata Czaplicka, Agata Krasuska-Zapadka, Agnieszka Pietrasiewicz.


 
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.


Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:
a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 561.418.906,92 złotych;
b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 115.038.239,62 złotych;
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.735.534,20 złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125.444.812,35 złotych;
e) informację dodatkową.

 

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2007.


Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:
a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 595.202.761,08 złotych;
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 113.422.989,48 złotych;
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41.185.494,96 złotych;
d.  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.758.040,95 złotych;
e. informację dodatkową.

 

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007

Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.


Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następującą politykę dywidendy:

Spółka zamierza zapewniać akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy.

Rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2008 - 2010, Spółka będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% zysku. Składanie propozycji wypłaty dywidendy w powyższej wysokości zależeć będzie od kwoty osiągniętego zysku, sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań (w tym ewentualnych ograniczeń wynikających z umów dotyczących zadłużenia), możliwości dysponowania kapitałami rezerwowymi, oceny przez Zarząd i Radę Nadzorczą perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczności wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki, jakim jest jej stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.


Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
1. Ustala się, że zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 115.038.239,62 złotych podzielony zostanie w sposób następujący:
- kwota 37.565.500,00 złotych zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz akcjonariuszy Spółki,
- kwota 464.129,07 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy,
- kwota 77.008.610,55 złotych zostanie przekazana na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Dywidenda za rok 2007 zostanie wypłacona w kwocie 0,14 złotych na jedną akcję.

Ponadto, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia, iż:
1. dniem dywidendy będzie 18 lipca 2008 r.
2. terminem wypłaty dywidendy będzie 5 sierpnia 2008 r.


Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

 

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gruberowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Gruberowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marioli Gacy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marioli Gacy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Gacy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zdzisławowi Gacy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kwaśnik

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kwaśnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.


Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Zdzisława Gacę.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Mariolę Gacę.


Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Annę Kwaśnik.


Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Roberta Gwiazdowskiego.


Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Leszka Reksę.


Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następującą osobę: Zygmunta Solorza-Żaka.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.11.2013