Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
23 kwi 2009

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana Jerzego Modrzejewskiego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 marca 2009 roku, nr 63 poz. 3896, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Małgorzatę Czaplicką.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Agatę Krasuską-Zapadka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Agnieszkę Pietrasiewicz.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania
z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku,
obejmujące:
a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 754.849.230,14 złotych;
b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 271.277.066,74 złotych;
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98.921.615,48 złotych;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 234.581.007,44 złotych;
e) informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku,
obejmujące:
a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 757.131.189,06 złotych;
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 269.764.254,81 złotych;
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95.291.084,82 złotych;
d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232.197.208,13 złotych;
e. informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008

Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gruberowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Gruberowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marioli Gacy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marioli Gacy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Gacy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zdzisławowi Gacy, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kwaśnik

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kwaśnik, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi
Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Roberta Gwiazdowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Andrzeja Papisa.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Leszka Reksę.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Heronima Rutę.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Zygmunta Solorza-Żak.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2007 r.

§ 1

§ 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

W § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu: Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

§ 2 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę wysyłając
informację określającą dane Akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu na adres akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl.

§ 2 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej -
w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia - oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego
Zgromadzenia są sprawy finansowe.

Usuwa się w § 2 ust. 5 i ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści a dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako 5: Nieobecność członków Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący
Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.

§ 3

§ 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na postawie
(i) księgi akcyjnej oraz (ii) wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Prezes Zarządu lub Członek Zarządu wyznaczony w tym celu przez Prezesa Zarządu, a podpisuje ją Zarząd.

§ 4

W § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§5

§ 5 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na
każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 6

§ 6 ust.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania
Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument
sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przysięgle na język polski. Jeżeli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.

§ 7

§ 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej zwykłą
większością głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

§ 8

W § 11 usuwa się ust. 6 o dotychczasowej treści: Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie pozostałych członków Rady. a dotychczasowe ust. 7, 8, 9, i 10 oznacza się odpowiednio jako 6, 7, 8 i 9. § 11 ust. 7-9 (numeracja po zmianie oznaczenia) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie: Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż zwykłą większość głosów obecnych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej stosownie do treści ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nieobsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej stosownie do ust. 1 powyżej z powodu nieuzyskania przez kandydatów zwykłej większości głosów obecnych, Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce nie obsadzone w poprzedniej turze wyborów i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów. Spośród kandydatów, o których mowa w ust. 8 powyżej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż zwykła większość.

§ 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż powyższe zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 24 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 1

W art. 11 Statutu Spółki skreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści: 4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą.

§ 2

1.W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem.
2.W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodaje się lit. i) o następującej treści: i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy.

§ 3

W art. 25 Statutu Spółki skreśla się ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści: 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni
od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia,
jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie
pisemnej złożyć w Zarządzie.

§ 4

W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreśla zdanie drugie o dotychczasowej treści: Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

W art. 35 Statutu Spółki zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści: 2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 6

Skreśla się art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

§ 7

Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznacza się jako art. 37.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi Uchwałą nr 30 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki.
STATUT SPóŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku)

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

Art. 1
Stawający zawierają jako założyciele spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

Art. 2
1. Firma Spółki brzmi: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Cyfrowy Polsat S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Art. 3
Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Art. 4
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.

Art. 5
Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych Spółek i organizacji gospodarczych.

Art. 6
Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

ROZDZIAŁ II.

Przedmiot działalności Spółki

Art. 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność radiowa i telewizyjna;
2. działalność telekomunikacyjna;
3. przetwarzanie danych;
4. działalność związana z bazami danych;
5. działalność związana z informatyką;
6. usługi w zakresie call center;
7. działalność artystyczna i literacka;
8. działalność rozrywkowa;
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;
11. usługi w zakresie poligrafii;
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
14. działalność w zakresie budownictwa;
15. zarządzanie nieruchomościami;
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
19. wynajem maszyn i urządzeń;
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe.
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

ROZDZIAŁ III.

Kapitał zakładowy. Akcje

Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch)
głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch)
głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2
(dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii D daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, zwykłych, na okaziciela.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, zwykłych, na okaziciela.

Art. 9
Akcje będą pokryte gotówką w ¼ (jednej czwartej) ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki, a pozostałej części w ratach i terminach wskazanych w uchwale
Walnego Zgromadzenia.

Art. 10
1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Art. 11
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony:
a) w drodze emisji nowych akcji,
b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:
a) zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
b) umorzenie części akcji, lub
c) połączenie akcji.

Art. 12
1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:
a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
b) nabycia przez Spółkę własnych akcji.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza.
4. Spłata umorzonych akcji nastąpi według wartości księgowej. W przypadku notowania
Spółki na giełdzie papierów wartościowych, cenę spłaty określa średni kurs akcji Spółki z ostatnich trzydziestu dni przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu.

ROZDZIAŁ IV.

Władze Spółki

Art. 13
Władzami Spółki są:
I. Zarząd
II. Rada Nadzorcza
III. Walne Zgromadzenie

I. ZARZĄD SPóŁKI

Art. 14
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub
Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.
3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Art. 15
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu, określa ich liczbę.
3. Kadencja Pierwszego Zarządu wynosi dwa lata. Kadencja każdego następnego Zarządu wynosi trzy lata. Kadencja Zarządu jest wspólna.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie stoi na przeszkodzie ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę.
5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.

Art. 16
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,
-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z
prokurentem.

Art. 17
Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

Art. 18
Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.

II. RADA NADZORCZA

Art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od
Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych
Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c) powoływanie członków Zarządu
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
e) zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,
b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e) wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
g) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub
(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
h) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach.
4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady
Nadzorczej.

Art. 20
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest wspólna.

Art. 20a
W okresie, w którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w skład
Rady Nadzorczej może wchodzić dwóch członków spełniających kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym,
na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

Art. 21
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady
Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego lub inny członek Rady
Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno odbywać się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku
Przewodniczącemu.

Art. 22
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu nie mniej niż połowy składu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Art. 23
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

III. WALNE ZGROMADZENIE

Art. 24
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz przez niniejszy Statut.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
b) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia start,
c) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisu art. 19,
e) zmiana Statutu Spółki,
f) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
h) połączenie lub przekształcenie Spółki,
i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
j) emisja obligacji,
k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
l) nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie
miałoby miejsce przed upływem lat dwóch od zarejestrowania Spółki,
m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy nawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
n) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych.

Art. 25
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w niniejszym Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych
Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Art. 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Art. 27
1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że akcje serii od A do D
dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia.

Art. 28
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
2. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji.
3. W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego (art.
397 kodeksu spółek handlowych) uchwała w sprawie rozwiązania Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

Art. 29
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista obecności będzie wyłożona podczas obrad.

RACHUNKOWOŚĆ SPóŁKI

Art. 30
Rok obrachunkowy odpowiada kalendarzowemu.

Art. 31
Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1996 roku.

Art. 32
Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne
pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Art. 33
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a) Kapitał Zakładowy,
b) Kapitał Zapasowy,
c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

Art. 34
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. odpisy na kapitał zapasowy,
2. odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
3. dywidendę dla akcjonariuszy,
4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Art. 35
1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 36
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Art. 37
1. Udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych, w walnym zgromadzeniu nie może przekroczyć 49
%.
2. Członkami Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki muszą być w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą osób zagranicznych, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 14 maja 2009
roku, do godziny 16:00.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Chajca.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), art. 34 pkt 3 oraz art. 35 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwala się co następuje:

1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 271.277.066,74 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że:
(a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 201.243.750,00 złotych, co stanowi 0,75 złotych na jedną akcję;
(b) pozostałą część zysku w wysokości 70.033.316,74 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie ustala:
(a) Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 1 czerwca 2009 roku.
(b) Termin wypłaty dywidendy na dzień:
(i) 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 złotych;
(ii) 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 złotych.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.11.2013