Transakcje walutowe typu forward zawarte przez Cyfrowy Polsat

Data: 
17 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w związku z refinansowaniem zadłużenia z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes) wyemitowanych na podstawie umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r., Spółka dokonała transakcji walutowych typu forward z następującymi bankami - ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (Transakcje), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 17 kwietnia 2014 r., a w jej wyniku łączna wartość tych Transakcji osiągnęła 383 mln euro (1.607,8 mln złotych). Termin rozliczenia Transakcji został ustalony na dzień 6 maja 2014 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 4,1979 PLN/EUR. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nieodbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji.

Transakcje zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014