Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Data: 
18 kwi 2012

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, że dnia 17 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę o przedstawieniu do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku o niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Spółki za rok 2011. Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 złotych w następujący sposób: 140.979.430,60 złotych na kapitał zapasowy oraz 15.113.359,28 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych stanowiących straty spółek przejętych przez Spółkę tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o.

Podstawą decyzji Zarządu co do podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w przyszłych okresach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014