Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Data: 
20 maj 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.133,44 zł. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014