Rejestracja akcji serii H w KDPW

Data: 
27 maj 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 11 maja 2011 r., niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A (KDPW) z dnia 27 maja 2011 r., w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 404/11 z dnia 10 maja 2011 r. w dniu 30 maja 2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCFRPT00013 nastąpi rejestracja 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
36/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014