Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

Data: 
19 paź 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka, Cyfrowy Polsat lub Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 19 października 2012 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254220 (CPT lub Spółka Przejmowana), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A. jest największym dostawcą płatnej telewizji satelitarnej w Polsce oraz czwartą co do wielkości platformą DTH w Europie pod względem liczby abonentów. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługi płatnej telewizji cyfrowej a także usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz usługi telefonii komórkowej.

Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej, prowadzi również działalność handlową polegającą na hurtowej sprzedaży dekoderów i akcesoriów. Kluczowym odbiorcą sprzętu produkowanego przez CPT jest Cyfrowy Polsat.

Planowane połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 500.000 zł i dzieli się na 1.000 udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Cyfrowy Polsat.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

  1. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  2. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
  3. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. Na podstawie art. 499 § 4 KSH  z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Plan połączenia

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014