Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
30 mar 2011

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
§ 1
Wybór Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Ostap-Tomann.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Bartłomieja Drywa.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.
 
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) postanawia, co następuje:
§ 1
Przyjęcie porządku obrad
Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

 
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych
§ 1
Upoważnienie do dokonania czynności
W związku z tym, że:
(A)  Spółka Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka lub Cyfrowy Polsat) jako kredytobiorca zamierza zawrzeć z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) (Umowa Kredytu) oraz umowę kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) (Umowa Kredytu Pomostowego);
(B) Umowa Kredytu przewidywać będzie udzielenie kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości PLN 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów złotych) (Kredyt Terminowy) oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości PLN 200.000.000 (dwieście milionów złotych) (Kredyt Rewolwingowy);
(C) Umowa Kredytu Pomostowego przewidywać będzie udzielenie kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Loan) do maksymalnej kwoty będącej równowartością w euro kwoty PLN 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów złotych) (Kredyt Pomostowy);
(D) Kredyt Terminowy i Kredyt Pomostowy zostaną wykorzystane przez Spółkę m.in. na nabycie akcji spółki Telewizja Polsat S.A.;
(E) Kredyt Rewolwingowy będzie mógł być wykorzystany przez Spółkę (lub przez innych kredytobiorców) na inne cele, m.in. refinansowanie istniejącego zadłużenia, lecz nie będzie mógł być wykorzystany na nabycie akcji Telewizji Polsat S.A.;
(F) Kredyt Pomostowy będzie refinansowany, tj. zostanie spłacony ze środków pozyskanych z emisji dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes). Emisja będzie dokonana bezpośrednio przez Cyfrowy Polsat lub za pośrednictwem spółki specjalnego przeznaczenia zależnej lub powiązanej z Cyfrowym Polsatem;
(G) Umowa Kredytu przewidywać będzie, że obok Cyfrowego Polsatu niektóre inne spółki z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu lub grupy kapitałowej Telewizji Polsat S.A., będą stronami Umowy Kredytu od chwili jej zawarcia, jako tzw. pierwotni kredytobiorcy (ang. Original Borrowers) albo mogą przystąpić do Umowy Kredytu po jej zawarciu, jako tzw. dodatkowi kredytobiorcy (ang. Additional Borrowers) i w ten sposób Telewizja Polsat S.A. i/lub takie inne spółki będą mogły skorzystać z kredytu na warunkach opisanych w Umowie Kredytu;
(H) Umowa Kredytu i Umowa Kredytu Pomostowego będą przewidywać ustanowienie przez Cyfrowy Polsat, jak i przez inne podmioty, zabezpieczeń spłaty kredytu i/lub spłaty (wykupu, odkupu itp.) dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes); jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowego Polsatu.
W związku z powyższym, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:
1) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% kwoty głównej danego kredytu i/lub kwoty głównej (kapitału) dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes) lub, w zależności od przypadku, sumy poszczególnych kredytów i/lub kwoty głównej (kapitału) dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes)) lub długu równoległego (ang. parallel debt) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów i/lub dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes), w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 2009, Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), w celu zabezpieczenia spłaty Kredytu Terminowego, Kredytu Rewolwingowego, Kredytu Pomostowego i/lub spłaty (wykupu, odkupu itp.) dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes) oraz spłaty zobowiązań związanych z tymi kredytami i/lub dłużnymi papierami wartościowymi (tzw. High Yield Notes), wynikających z Umowy Kredytu, Umowy Kredytu Pomostowego, dokumentów dotyczących emisji dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes) lub innych dokumentów finansowych (ang. Finance Documents) z nimi związanych.
2) W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy, o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów nie będących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. Security Agent), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. Security Trustee) lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i/lub o spłatę (wykup, odkup itp.) dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes) bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. parallel debt), którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i/lub dłużnych papierów wartościowych (tzw. High Yield Notes).
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.428.032, co stanowi 74,69% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
łącznie ważnych głosów 377.974.283,
- za uchwałą - 377.961.183 głosów,
-przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 13.100 głosów.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.11.2013