Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
17 gru 2010

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1
Wybór Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 386 304 687 głosów,- przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 166 697 głosów.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Bartłomieja Drywa.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 386 304 687 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 166 697 głosów.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 386 304 687 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 166 697 głosów.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Krasuską-Zapadka.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 386 304 687 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 166 697 głosów.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) postanawia, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad
Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii H.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 386 304 687 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 166 697 głosów.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H

§ 1.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym postanawia, co następuje:
(i) podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.201.113,44 (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy sto trzynaście 44/100) złotych;
(ii) podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda;
(iii) cena emisyjna akcji serii H wynosi 14,37 zł (słownie: czternaście 37/100) złotych;
(iv) akcje serii H objęte przez uprawnione osoby uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki tj. za cały rok 2010;
(v) termin wykonania prawa objęcia akcji serii H upływa w dniu 30 września 2011 r.

§ 2.
Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii H, co umożliwi Spółce realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu 2.369.467 akcji spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (TV Polsat) stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Zapłata części ceny za akcje TV Polsat zostanie dokonana poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez akcjonariuszy spółki TV Polsat za akcje obejmowane przez nich w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wierzytelnościami akcjonariuszy TV Polsat z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Potrącenie umowne zostanie dokonane na podstawie art. 14 §4 Kodeksu spółek handlowych.
W wyniku tej transakcji Spółka stworzy grupę kapitałową która będzie mogła skutecznie konkurować na rynku i budować wartość dla akcjonariuszy realizując wspólną strategię.

§ 3.
Osoby uprawnione do objęcia akcji
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, są osoby, które obejmą imienne warranty subskrypcyjne serii H wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.

§ 4.
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 383 898 687 głosów,- przeciw - 2 000 000 głosów,- wstrzymujących się - 572 697 głosów.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.
Wyłączenie prawa poboru
Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.
Akcje serii H będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H emitowanych przez Spółkę w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.369.467 akcji spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (TV Polsat) stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Zapłata części ceny za akcje TV Polsat zostanie dokonana poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez akcjonariuszy spółki TV Polsat za akcje obejmowane przez nich w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wierzytelnościami akcjonariuszy TV Polsat z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Potrącenie umowne zostanie dokonane na podstawie art. 14 §4 Kodeksu spółek handlowych.
Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H.

§ 2.
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPóŁKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII H

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.
Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby akcje Spółki serii H oferowane były po cenie 14,37 (czternaście 37/100) złotych każda.
Akcje serii H będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H emitowanych przez Spółkę w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.369.467 akcji spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (TV Polsat) stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Zapłata części ceny za akcje TV Polsat zostanie dokonana poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez akcjonariuszy spółki TV Polsat za akcje obejmowane przez nich w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wierzytelnościami akcjonariuszy TV Polsat z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Potrącenie umowne zostanie dokonane na podstawie art. 14 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych skierowanych do akcjonariuszy TV Polsat umożliwi Spółce stworzenie grupy kapitałowej która będzie mogła skutecznie konkurować na rynku i budować wartość dla akcjonariuszy, realizując wspólną strategię. W ocenie Zarządu Spółki stworzenie grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będzie TV Polsat będzie skutkować zwiększoną efektywnością działań obu spółek, co znajdzie odzwierciedlenie w poziomie generowanego przychodu oraz obniżeniu kosztów działalności obu spółek w kolejnych latach. Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych Zarząd będzie się kierować słusznym interesem Spółki a transakcja nabycia 100 % akcji TV Polsat będzie realizowana na warunkach rynkowych.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii H.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 383 898 687 głosów, - przeciw - 2 000 000 głosów,- wstrzymujących się - 572 697 głosów.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.
Emisja warrantów subskrypcyjnych
Emituje się 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda (Warranty Subskrypcyjne).

§ 2.
Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych
1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia podmiotom będącym akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu ich zaoferowania. 
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom określonym w ust. 1 pod warunkiem zawarcia przez Spółkę umów kredytowych, na podstawie których Spółka uzyska możliwość sfinansowania części ceny nabycia akcji Telewizji Polsat Spółka Akcyjna, a łączna kwota kredytów, która będzie mogła być wypłacona na podstawie tych umów, będzie nie niższa niż 2.600.000.000 złotych.
3. Po spełnieniu się warunku, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Spółki określi proporcje, w jakich Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom określonym w ust. 1.

§ 3.
Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny
Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję.

§ 4.
Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych
Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5.
Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych
Warranty Subskrypcyjne będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii H w terminie do dnia 30 września 2011 r.

§ 6.
Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 383 885 587 głosów, - przeciw - 2 000 000 głosów,- wstrzymujących się - 585 797 głosów.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.
Wyłączenie prawa poboru
Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H.
Warranty subskrypcyjne serii H emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.369.467 akcji spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (TV Polsat) stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Zapłata części ceny za akcje TV Polsat zostanie dokonana poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez akcjonariuszy spółki TV Polsat za akcje obejmowane przez nich w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wierzytelnościami akcjonariuszy TV Polsat z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Potrącenie umowne zostanie dokonane na podstawie art. 14 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii H uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H.

§ 2.
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
OPINIA ZARZĄDU SPóŁKI CYFROWY POLSAT S.A. (SPóŁKA) W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPóŁKI W ODNIESIENIU DO IMIENNYCH WARRANTóW SUBSKRYPCYJNYCH SERII H
Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H.
Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby imienne warranty subskrypcyjne serii H oferowane były nieodpłatnie.
Warranty subskrypcyjne serii H emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.369.467 akcji spółki Telewizja Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (TV Polsat) stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Zapłata części ceny za akcje TV Polsat zostanie dokonana poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu zapłaty przez akcjonariuszy spółki TV Polsat za akcje obejmowane przez nich w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wierzytelnościami akcjonariuszy TV Polsat z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Potrącenie umowne zostanie dokonane na podstawie art. 14 §4 Kodeksu spółek handlowych.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych skierowanych do akcjonariuszy TV Polsat umożliwi Spółce stworzenie grupy kapitałowej wraz ze spółką TV Polsat, a to w ocenie Zarządu Spółki będzie skutkować zwiększoną efektywnością działań obu spółek, co znajdzie odzwierciedlenie w poziomie generowanego przychodu oraz obniżeniu kosztów działalności obu spółek w kolejnych latach. Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych Zarząd będzie się kierować słusznym interesem Spółki a transakcja nabycia 100 % akcji TV Polsat będzie realizowana na warunkach rynkowych.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii H uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384,- za uchwałą - 383 885 587 głosów, - przeciw - 2 000 000 głosów,- wstrzymujących się - 585 797 głosów.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji

W związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat (Spółka) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.
Zgoda na podjęcie czynności
Wyraża się zgodę na:
(i) dematerializację akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
(ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.
Upoważnienie
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
(i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
(ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
(iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 385 858 887 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 612 497 głosów.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), tworzącej oddział pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (Oddział). Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie: (i) udziału Spółki w kapitale zakładowym utworzonej przez Spółkę jednoosobowej spółki kapitałowej, albo (ii) udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej w 100% zależnej od Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 207 053 883, co stanowi 77,16 % w kapitale zakładowym. 
Nad uchwałą głosów oddano:
- łącznie ważnych głosów 386 471 384, - za uchwałą - 385 898 687 głosów, - przeciw - 0 głosów,- wstrzymujących się - 572 697 głosów.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 30.11.2013