Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited

Data: 
17 gru 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. w likwidacji (Polaris) i od Delas Holdings Limited (Delas), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited.

W dniu 13 grudnia 2011r. oraz 14 grudnia 2011r. w toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, spółka Delas Holdings Limited utworzona zgodnie z prawem Malty jako jedyny udziałowiec Polaris nabyła łącznie 168.941.818 (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki (Akcje, Transakcja).

Przed przeniesieniem własności Akcji Polaris posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

  1. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  2. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji, Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji  Delas posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:

  1. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  2. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Delas posiadające akcje Spółki, jak również Delas nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Delas nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Oba podmioty - Delas i Polaris są podmiotami pośrednio kontrolowanymi przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tak wiec transakcja została zawarta w ramach jednej grupy kapitałowej.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
65/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014