Dywidenda

Polityka dywidendy 

Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”, „Grupa Polsat”) jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) dla jej akcjonariuszy. Grupa zamierza ten cel osiągnąć poprzez realizację głównych elementów swojej strategii operacyjnej, ukierunkowanej na:

  1. wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów,
  2. wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza,
  3. efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej,
  4. efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Aby zapewnić atrakcyjny dla akcjonariuszy poziom rentowności zainwestowanego kapitału, a jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia Grupy, Zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej poziomu 1,75x.

W związku z tym, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. podjął uchwałę o ustaleniu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych zasad:

  1. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln PLN,
  2. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie równa lub niższa niż 2,5x, ale wyższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy,
  3. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy.

Każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku wraz z rekomendacją, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, z uwagi na fakt, iż znaczną część generowanych zasobów kapitałowych Grupa pozyskuje poprzez dywidendy od swoich spółek zależnych, powyższa polityka oraz rekomendacja Zarządu każdorazowo uwarunkowana będzie sytuacją finansową spółek zależnych oraz Spółki.

Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki. W szczególności Zarząd Spółki przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na rok 2020 refinansowania zadłużenia Grupy Polsat.

Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2017 roku, przy czym źródłem wypłaty dywidendy będzie zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Podział zysku

dywidenda_wykres_2017_pl.png

(1) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku.
(2) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.
(3) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku.
(4) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2015 roku
(5) Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku.

2017

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2017Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 605.963.020,33 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 28 czerwca 2018 - Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia Grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku. Mając na względzie powyższe Zarząd, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, proponuje podziału zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 zł (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy

2016

Wypłacona

2016Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 577.955.495,16 204.654.725,12  0,32 20 lipca 2017 rok 3 sieronia 2017 roku

2015

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2015Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 446.146.891,55 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 29 czerwca 2016 - Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej Spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.

2014

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2014Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 177.213.590,79 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 2 kwietnia 2015 - Zgodnie z polityką dywidendy Spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania grupy kapitałowej Spółki, celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.

2013

Wypłacone

2013Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 429,012,674.99  102.859.516,76 0,26 22 maja 2014 6 czerwca 2014

2012

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2012Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 529.837.249,45 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 11 czerwca 2013 - Podstawą rekomendacji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.

2011

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych)*

2011Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 156.092.789,88 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 5 czerwca 2012 - Podstawą decyzji Zarządu co do rekomendacji podziału zysku był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki w przyszłych okresach.

2010

Bez dywidendy (przeznaczona na kapitał zapasowy)*

2010Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
PLN 884.165.232,13 0 0 - -

*Uzasadnienie do uchwały WZ z dn 19 maja 2011 - Zarząd uzasadnia swoją rekomendację potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

2009

Wypłacone

2009Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  232.040.914,16 152.945.250,00 0,57 19 lipca 2010  
I transza   101.963.500,00 0,38 19 lipca 2010 11 sierpnia 2010
II transza   50.981.750,00 0,19 19 lipca 2010 17 listopada 2010

2008

Wypłacone

2008Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  271.277.066,74 201.243.750,00 0,75 1 czerwca 2009  
I transza   134.162.500,00 0,50 1 czerwca 2009 16 czerwca 2009
II transza   67.081.250,00 0,25 1 czerwca 2009 21 października 2009

2007

Wypłacone

2007Zysk netto do podziałuDywidendaDywidenda na 1 akcjęDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
  115.038.239,62 37.565.500,00 0,14 18 lipca 2008 5 sierpnia 2008 

Ostatnia aktualizacja 03.01.2019