Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) 20132014 1)20152016 2)2017
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
2.910,8 7.409,9 9.823,0 9.729,8 9 828,6
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych 1.830,1

5.084,7

6.553,1 6.325,3 6 067,9
Przychody hurtowe 1.010,2 1.954,0 2.596,9 2.466,1 2 538,6
Przychody ze sprzedaży sprzętu 41,7 327,3 583,4 850,8 1 055,2
Pozostałe przychody ze sprzedaży 28,8 43,9 89,6 87,6 166,9
Koszty operacyjne (2.157,7) (5.977,1) (7.867,9) (8.069,3) (8 015,9)
Koszty kontentu (927,0) (1.029,5) (1.065,9) (1.114,2) (1 153,6)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(332,0) (612,7) (802,6) (827,8) (894,3)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (256,4) (1.295,9) (1.699,3) (1.971,5) (1 783,0)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (256,3) (1.412,4) (2.141,0) (1.938,7) (2 014,0)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (178,6) (421,7) (550,2) (570,5) (553,1)
Koszt własny sprzedanego sprzętu (63,9) (925,2) (1.332,8) (1.354,7) (1 323,6)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności
(28,2) (67,6) (62,6) (46,9) (67,4)
Inne koszty (115,3) (212,1) (213,5) (245,0) (226,9)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 36,8 9,6 30,7 8,8 21,3
Zysk z działalności operacyjnej 789,9 1.442,4 1.985,8 1.669,3 1 834,0
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 16,1 15,2 8,6 (69,8) 7,2
Koszty finansowe (216,0) (1.146,0) (664,6) (566,1) (509,0)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2,9 2,6 2,6 - -
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - - - 2,8
Zysk brutto za okres 592,9 314,2 1.332,4 1.033,4 1 335,0
Podatek dochodowy (67,4) (21,7) (169,0) (12,4) (389,8)
Zysk netto za okres 525,5 292,5 1.163,4 1.021,0

945,2

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 525,5 292,5 1.163,4 1.041,3 980,6
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących - - - (20,3) (35,4)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 1,51 0,54 1,82 1,60 1,48
EBITDA 1.046,3 2.738,3 3.685,1 3.640,8 3 617,0
marża EBITDA 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8%

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.

Bilans

AKTYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201331 grudnia 2014 1)31 grudnia 201531 grudnia 2016 2)31 grudnia 2017
Zestawy odbiorcze 407,6 421,1 371,0 350,9 325,3 
Inne rzeczowe aktywa trwałe 251,2 2.714,9 2.548,6 2.964,3 2 867,1 
Wartość firmy 2.602,8 10.585,3 10.606,4 10.975,4 11 041,7 
Relacje z klientami - 4.255,8 3.638,5 3.031,2 2 557,3
Marki 890,8 2.085,9 2.080,6 2.056,5 2 037,1
Inne wartości niematerialne 137,4 2.591,4 2.422,2 3.656,2 3 261,5
Długoterminowe aktywa programowe 71,6 135,8 145,0 151,8 170,1 
Nieruchomości inwestycyjne 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 29,6 81,0 83,3 82,8 91,4
Inne aktywa długoterminowe 20,8 198,5 272,8 452,0 1 270,7 
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - - - 665,2 
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych - 1,2 6,9 9,5 1,9 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38,9 281,1 87,6 232,7 197,2 
Aktywa trwałe razem 4.455,8 23.356,1 22.261,2 23.958,9 23 824,5 
Krótkoterminowe aktywa programowe 181,3 152,1 192,2 192,0 251,7
Zapasy 146,8 301,4 281,0 278,7 283,7 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 374,4 1.453,4 1.619,1 1.688,0 1 983,2 
Należności z tytułu podatku dochodowego 0,2 26,0 0,7 29,1 1,3 
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 70,1 141,7 212,7 207,2 207,9 
Pozostałe aktywa obrotowe 105,4 160,1 399,5 38,7 31,7 
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych - 22,2 10,5 6,7 5,1 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 342,3 1.735,3 1.512,0 1.326,0 1 161,5 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - 12,6 11,7 10,7 10,5 
Aktywa obrotowe razem 1.220,4 3.982,6 4.228,9 3.770,4 3 931,5 
AKTYWA RAZEM 5.676,2 27.338,7 26.490,1 27.729,3 27 756,0 

PASYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201331 grudnia 2014 1)31 grudnia 201531 grudnia 2016 2)31 grudnia 2017
Kapitał zakładowy 13,9 25,6 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 1.295,1 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Pozostałe kapitały (9,0) (12,2) (3,7) 4,5 3,2
Zyski/(straty) zatrzymane 1.701,1 1.890,8 3.054,2 4.095,5 4 871,4 
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3.001,2 9.078,2 10.250,1 11.299,6 12 074,2
Udziały niekontrolujące - - - 78,0 42,6
Kapitał własny razem 3.001,2 9.078,2 10.250,1 11.377,6 12 116,8
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 239,9 7.683,5 5.379,8 9.302,7 9 291,4
Zobowiązania z tytułu obligacji 1.340,0 4.550,2 975,3 1.835,7 975,7
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,2 11,7 20,9 20,9 18,6
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS - 750,3 652,8 574,0 440,8
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 108,1 908,7 615,8 786,9 879,8
Przychody przyszłych okresów 4,1 4,7 4,7 20,1 3,2
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 7,9 184,2 124,2 130,2 114,2
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - 40,1 - - -
Zobowiązania długoterminowe razem 1.700,2 14.093,3 7.773,5 12.670,5 11 723,7
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 246,0 1.322,6 1.230,9 1.270,0 1 341,9
Zobowiązania z tytułu obligacji 98,7 464,4 4.776,7 42,4 42,5
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,2 6,8 4,3 5,0 9,7
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS - 117,1 117,0 121,5


114,5

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 413,2 1.523,0 1.485,4 1.569,5 1 727,3
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - 87,0 72,9 - 3,6
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4,5 48,0 176,1 24,9 61,3
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 2,7 1,4 3) 3) 3)
Przychody przyszłych okresów 209,5 683,9 676,1 647,9 618,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem 974,8 4.167,2 8.466,5 3.681,2 3 915,5
Zobowiązania razem 2.675,0 18.260,5 16.240,0 16.351,7 15 639,2
PASYWA RAZEM 5.676,2 27.338,7 26.490,1 27.729,3 27 756,0

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 201320141)201520162)2017
Zysk/(strata) netto 525,4 292,5 1.163,4 1.021,0 945,2
Korekty: 334,3 1.825,3 1.821,7 2.130,5 2 181,1
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 256,4 1.295,9 1.699,3 1.971,5 1 783,0
Płatności za licencje filmowe i sportowe (222,5) (306,8) (238,1) (246,5) (305,1)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 220,4 224,4 212,6 230,7 228,6
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (35,8) (2,9) (6,9) 3) 3)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 6,4 30,5 1,4 3) 3)
Odsetki 183,8 603,7 763,6 541,9 432,3
Zmiana stanu zapasów 14,8 0,5 26,4 3,0 (5,0)
Zmiana stanu należności i innych aktywów 60,9 (191,9) (478,2) (329,9) (470,8)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (104,9) (277,7) (118,0) (33,3) 183,1
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 6,5 (4,9) (3,9) (6,1) 3,9
Wycena instrumentów zabezpieczających 14,4 (3,9) 6,6 9,8 3)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (2,9) (2,6) (2,6) - 3)

Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

- - - - (2,8)
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 16,3 369,9 222,0 270,9 (31,1)
Podatek dochodowy 67,4 21,7 169,0 12,4 389,8
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (158,9) (193,1) (134,7) (153,0) (137,5)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - 82,1 (371,4) - -
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - - - - 58,7
Strata na instrumentach pochodnych, netto - 84,3 53,0 (164,9) (1,5)
Inne korekty 11,9 96,1 21,6 24,0 55,5
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 859,7 2.117,8 2.985,1 3.151,5 3 126,3
Podatek dochodowy zapłacony (67,5) (189,1) (136,2) (292,7) (216,2)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 10,4 45,2 38,8 25,9 31,3
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 802,7 1.973,9 2.887,7 2.884,7 2 941,4
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (60,8) (263,6) (417,8) (436,2) (524,8)
Nabycie wartości niematerialnych (62,0) (71,8) (165,3) (154,2) (214,3)
Nabycie obligacji - - - - (9,3)
Płatności z tytułu koncesji - (482,3) (118,7) (268,5) (120,7)
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - - (662,5)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (64,3) 1.800,4 (29,5) (144,4) (66,8)
Wpływy ze zbycia udziałów 48,7 - - -

-

Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2,1 4,1 16,9 9,5 19,3
Spłata udzielonych pożyczek - - - 0,1 30,5
Udzielone pożyczki - (23,1) (16,1) (11,6) (31,1)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych - 6,6 3,9 (1,6) 6)
Otrzymane dywidendy 2,5 2,5 - - -
Pozostałe wpływy/(wypływy) - - - 3,5 6,4
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133,8) 972,8 (726,6) (1.003,4) (1 573,3)
Zaciągnięcie kredytów - 2.800,0 6.820,0 5.500,0 1 200,0
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (431,1) (1.087,1) (9.222,2) (1.940,9) (1 162,5)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) - (2.275,9) 1.000,0 (4.484,0) (886,7)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje 4) (165,0) (872,2) (978,9) (729,6) (409,9)
Wypłacone dywidendy - (102,9) - - (204,7)
Wykup obligacji wyemitowanych przez Midas - - - (323,6) -
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj - - - (262,1) (58,7)
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał - - - 175,4 -
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (0,3) (0,9) (5,6) 5) 5)
Inne wydatki - - - (6,0) (5,2)
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji - (3,9) - - -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (596,5) (1.542,9) (2.386,7) (2.070,8) (1 527,7)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 72,4 1.403,8 (225,6) (189,5) (159,6)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 270,4 342,2 1.747,9 1.523,7 1 336,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (0,5) 1,9 1,4 2,5 (5,1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 342,3 1.747,9 1.523,7 1.336,7 1 172,0

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
4) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
5) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki".

6) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".

Wskaźniki finansowe

20132014201520162017
Marża EBITDA 1) 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8%
Marża zysku netto 2) 18,1% 3,9% 11,8% 10,5% 9,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 3) 9,3% 1,1% 4,4% 3,7% 3,4%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 4) 21,2% 3,3% 12,8% 9,9% 8,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 5) 1,3 1,0 0,5 1,0 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 6) 47,1% 66,8% 61,3% 59,0% 56,3%

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 08.11.2018