Sprawozdania

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK 2016

Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („DPSN 2016”) oraz Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A., Rada Nadzorcza spółki Cyfrowy Polsat S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Cyfrowym Polsatem”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które obejmuje:

I. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 (II.Z.10.2. DPSN 2016) wraz z:

 • oceną, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności (II.Z.6 DPSN 2016),
 • oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (II.Z.10.1. DPSN 2016),
 • oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych (II.Z.10.3. DPSN 2016),
 • oceną racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (II.Z.10.4. DPSN 2016),

II. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2016 (art. 382 § 3 KSH).

I. 1. Skład Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

 • Pan Zygmunt Solorz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Pan Józef Birka - Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Robert Gwiazdowski - Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Aleksander Myszka - Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Leszek Reksa - Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Heronim Ruta - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 30 września 2016 roku Pan Zygmunt Solorz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto na mocy uchwał podjętych w dniu 30 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 1 października 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Marka Kapuścińskiego.

W dniu 25 października 2016 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 ust. 3 Statutu Spółki, powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu.

Wobec powyższego, od dnia 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki kształtował się następująco:

 • Pan Marek Kapuściński,
 • Pan Józef Birka,
 • Pan Robert Gwiazdowski,
 • Pan Aleksander Myszka,
 • Pan Leszek Reksa,
 • Pan Heronim Ruta,
 • Pan Tomasz Szeląg.

Ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Na podstawie uzyskanych oświadczeń Rada Nadzorcza stwierdziła, że niżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności:

 • Pan Robert Gwiazdowski,
 • Pan Leszek Reksa.

Powyższe stanowi realizację zasady II.Z.3 zbioru DPSN 2016, zgodnie z którą przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W ocenie Rady Nadzorczej Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Reksa spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto według wiedzy Rady Nadzorczej Panowie Robert Gwiazdowski i Leszek Reksa nie są pracownikami Spółki, jej podmiotu zależnego ani podmiotu stowarzyszonego, ani nie są związani z tymi podmiotami żadną umową o podobnym charakterze. Według wiedzy Rady Nadzorczej nie istnieją między Panami Robertem Gwiazdowskim ani Leszkiem Reksą rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza uznała, że nie istnieją związki ani okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez powyższych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

I. 2. Skład Komitetów Rady Nadzorczej

W roku 2016 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

 • Pan Robert Gwiazdowski – Członek Komitetu Audytu,
 • Pan Heronim Ruta – Członek Komitetu Audytu,
 • Pan Leszek Reksa – Członek Komitetu Audytu.

Działając na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w styczniu 2016 roku członkowie Komitetu Audytu powołali Pana Roberta Gwiazdowskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W dniu 25 października 2016 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, rozszerzyła skład Komitetu Audytu, powierzając funkcję Członka Komitetu Audytu Panu Tomaszowi Szelągowi.

W wyniku powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

 • Pan Robert Gwiazdowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • Pan Heronim Ruta – Członek Komitetu Audytu,
 • Pan Leszek Reksa – Członek Komitetu Audytu,
 • Pan Tomasz Szeląg – Członek Komitetu Audytu.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Pan Zygmunt Solorz,
 • Pan Heronim Ruta.

W związku z rezygnacją w dniu 30 września 2016 roku Pana Zygmunta Solorza z członkowska w Radzie Nadzorczej Spółki, a tym samym w Komitecie ds. Wynagrodzeń, w dniu 25 października 2016 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonała uzupełnienia składu funkcjonującego w jej ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń, powołując na Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń Pana Tomasza Szeląga.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Pan Heronim Ruta,
 • Pan Tomasz Szeląg.

I. 3. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komitetów

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2007 roku.

W roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, a ponadto podejmowała uchwały w trybie przewidzianym w art. 22 ust.3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej tj. przy wykorzystaniu środków jednoczesnego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, na jej zaproszenie, uczestniczyli Członkowie Zarządu Spółki, którzy prezentowali zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji Spółki oraz sprawy organizacyjno-prawne.

W 2016 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. h) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza kilkakrotnie wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w tym m.in.:

 • na złożenie zamówienia na zakup usług,
 • na zawarcie umów w zakresie emisji reklam i sponsoringu,
 • na zawarcie umów licencyjnych w zakresie rozpowszechniania kanałów telewizyjnych oraz będących w ofercie Cyfrowego Polsatu oraz
 • na zakup sprzętu abonenckiego oraz komponentów i akcesoriów do produkcji sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała dotychczasowych Członków Zarządu do składu Zarządu kolejnej kadencji i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Tobiasowi Solorzowi. Działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki oraz rekomendacji Komitetu ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umów z Członkami Zarządu i ustaliła zasady ich wynagrodzenia.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 października 2016 roku Panią Katarzynę Ostap-Tomann na Członka Zarządu Cyfrowego Polsat.

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza kilkakrotnie wyraziła zgodę na powołanie lub odwołanie członków organów spółek zależnych od Spółki.

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki w 2016 roku, opiniowała je pozytywnie i wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz w myśl zasady II.Z.10 DPSN 2016, Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2015, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

W 2016 roku Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu analizy, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 446.146.891,55 złotych (czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu oraz Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała w 2016 roku wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat za 2016 rok.

W roku 2016 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Działalność Komitetu Audytu

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków, w szczególności w zakresie prawidłowości i efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej w Spółce oraz nadzorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę. W 2016 roku Komitet Audytu spotkał się z udziałem Członka Zarządu ds. Finansów i Dyrektora Pionu Audytu i Kontroli Wewnętrznej. W ramach swojej działalności w 2016 roku Komitet Audytu:

 • dokonał przeglądu sprawozdań okresowych Spółki oraz Grupy Cyfrowy Polsat i pozytywnie ocenił prawidłowość i zgodność zasad rachunkowości stosowanych w Spółce,
 • przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację odnośnie wyboru biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia i warunków umowy. Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
 • dokonał przeglądu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce i wydał pozytywną opinię odnośnie skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego.

Działalność Komitetu ds. Wynagrodzeń

Komitet ds. Wynagrodzeń doradza Radzie Nadzorczej w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń w Grupie Cyfrowego Polsatu S.A. oraz udziela rekomendacji dotyczących powoływania w skład Zarządu, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu. W 2016 roku Komitet ds. Wynagrodzeń przygotował dla Rady Nadzorczej szereg rekomendacji. W szczególności Komitet zarekomendował powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję oraz pozytywnie zaopiniował warunki wynagrodzenia Członków Zarządu kolejnej kadencji. Ponadto Komitet ds. Wynagrodzeń zarekomendował uzupełnienie składu Zarządu poprzez nominację Pani Katarzyny Ostap-Tomann na stanowisko Członka Zarządu Spółki oraz pozytywnie zaopiniował warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Pani Katarzyny Ostap-Tomann. Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał także oceny realizacji celów i zadań postawionych przed Członkami Zarządu, w oparciu o którą zarekomendował wysokość części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu w 2016 roku.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym Rada prawidłowo i efektywnie wypełniała statutowe zadania polegające na stałym nadzorze nad całokształtem działalności Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza także, że poszczególni jej Członkowie pełnili powierzone im funkcje w sposób profesjonalny, rzetelny i z należytą starannością, m.in. poprzez aktywne zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej, jak również jej stałych Komitetów.

I. 4. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała szczegółowej analizy najważniejszych wskaźników operacyjnych oraz wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz Grupę Cyfrowy Polsat w 2016 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka oraz jej spółki zależne konsekwentnie realizowały w 2016 roku przyjętą strategię, polegającą na maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i jego spółki zależnej - Polkomtelu Sp. z o.o.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym łączna liczba usług generujących przychód (RGU) konsekwentnie rosła i na koniec 2016 roku wyniosła 16,5 mln. 80% RGU stanowiły usługi świadczone w modelu kontraktowym, co gwarantuje wyższą stabilność przychodów w przyszłości oraz wyższą lojalność klientów. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym lojalność klientów Grupy Cyfrowego Polsatu oraz pozytywnie wpływającym na średni przychód od klienta pozostaje ciesząca się dużym zainteresowaniem i sukcesywnie rozwijana oferta zintegrowana Grupy – program smartDOM – z której korzysta już ponad 1,3 milion klientów posiadających w sumie około 3,9 miliona usług.

W 2016 roku segment nadawania i produkcji telewizyjnej odnotował bardzo dobre wyniki operacyjne. Segment charakteryzował się wzrostem oglądalności kanałów Grupy Cyfrowy Polsat, które zajmowały pozycję lidera rynku, oraz bardzo dynamicznym, zdecydowanie szybszym niż rynek wzrostem przychodów reklamowych.

Solidne wyniki operacyjne przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe - stabilne, zdywersyfikowane przychody oparte głównie na powtarzalnych usługach kontraktowych oraz bardzo wysoka marżowość EBITDA wyraźnie powyżej średniej rynkowej. W 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała przychody w wysokości 9,7 mld zł, co przy skutecznej kontroli kosztów wpłynęło na utrzymanie wyniku EBITDA na wysokim poziomie 3,6 mld zł. Grupa Cyfrowy Polsat wygenerowała w 2016 roku wolne przepływy pieniężne na poziomie ponad 1,5 mld zł. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakończony w 2016 roku proces refinansowania zadłużenia Grupy, który pozwolił na osiągnięcie istotnych oszczędności odsetkowych oraz wpływa na poprawę elastyczności i bezpieczeństwo działania Spółki.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej, jak również perspektywy rozwoju w najbliższych kwartałach.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki, w tym proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawowym zadaniem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka zawiązane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz funkcja audytu wewnętrznego jest na satysfakcjonującym poziomie.

Wzorem lat ubiegłych Pion Audytu i Kontroli Wewnętrznej Spółki, współpracując z Biegłym Rewidentem, dokonał przeglądowego badania funkcjonowania kluczowych składników systemu kontroli wewnętrznej w Spółce. Wyniki tego badania zostały przedstawione Zarządowi oraz Komitetowi Audytu. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Dyrektora Pionu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Zarządu, jak również z opinią Komitetu Audytu w przedmiocie oceny funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skuteczność funkcjonowania powyższych systemów i funkcji.

W Spółce nie funkcjonuje sformalizowany system compliance, niemniej jednak w opinii Rady Nadzorczej istnieje w Spółce satysfakcjonująca kontrola zgodności jej działalności w różnych obszarach z obowiązującymi przepisami prawa, która regulowana jest wewnętrznymi przepisami Spółki i odbywa się na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych, zajmujących się danym obszarem działalności.

I. 5. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2016 Spółka w sposób rzetelny i należyty wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W szczególności zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz zasadą I.Z.1.13 DPSN 2016 Spółka opublikowała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych określonych w DPSN 2016 w formie raportu przekazanego z wykorzystaniem systemu EBI oraz zamieściła tę informację na swojej stronie internetowej.

Ponadto, zgodnie z § 91 pkt 5. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawiera stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W ocenie Rady Nadzorczej ujawnienia zawarte w przedmiotowym oświadczeniu są kompletne i wyczerpujące oraz odzwierciedlają stan faktyczny.

I. 6. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W Spółce nie obowiązuje oficjalna polityka w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej. Niemniej jednak zarówno Spółka, jak i podmioty wchodzące w skład Grupy Cyfrowy Polsat, prowadzą szereg działań o takim charakterze, obejmujących m.in. wsparcie sportu czy współpracę z licznymi fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego.

Działania w powyższym zakresie, prowadzone w roku 2016 przez Spółkę i jej spółki zależne, obejmowały m.in.

 • zaangażowanie w liczne inicjatywy mające na celu ochronę życia i zdrowia oraz wsparcie dla potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem (społecznym lub ekonomicznym) we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, m.in. z Fundacją Polsat, Fundacją Przyjaciółka, Stowarzyszeniem WIOSNA,
 • projekty charytatywne zrealizowane w ramach wolontariatu pracowniczego, ukierunkowane na wsparcie rzeczowe osób potrzebujących,
 • zaangażowanie w akcje promujące bezpieczeństwo poprzez wsparcie służb ratowniczych (TOPR, WOPR, GOPR) i współpracę w charakterze partnera technologicznego w projektach edukacyjnych i profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa,
 • działania sponsoringowe ukierunkowane na wsparcie sportowców.

Rada Nadzorcza ocenia działania charytatywne i sponsoringowe podjęte w 2016 roku przez Spółkę i jej spółki zależne jako racjonalne i społecznie użyteczne. Stanowią one bezpośrednie wsparcie finansowe lub rzeczowe dla osób, zwłaszcza dzieci, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących, a współpraca ze służbami ratowniczymi przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Zdaniem Rady Nadzorczej taka postawa wzmacnia pozytywne relacje między organizacją a jej otoczeniem społecznym.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust 2 lit. a Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

 • jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 • sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 • wniosku Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym, wyniki finansowe Spółki kształtowały się następująco:

 • zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wyniósł 578,0 mln zł,
 • zysk całkowity za okres wykazany w zestawieniu zysku całkowitego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wyniósł 585,9 mln zł,
 • suma aktywów i pasywów wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 13.283,8 mln zł,
 • kwota zwiększenia stanu środków pieniężnych netto wykazana w rachunków przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wniosła 142,4 mln zł
 • kwota zwiększenia stanu kapitału własnego wykazana w zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wyniosła 568,0 mln zł.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, stwierdza, że ww. sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W opinii Rady Nadzorczej przedstawione w ww. dokumencie informacje odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawidłowy wyniki operacyjne Spółki i sytuację majątkową i finansową Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i przyjmuje przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 577.955.495,16 złotych (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w ten sposób, że na wypłatę dywidendy przeznaczonych zostało 204.654.725,12 złotych (dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych dwanaście groszy), a na kapitał zapasowy przeznaczonych zostało 373.300.770,04 złotych (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych cztery grosze), oceniła, że jest on zgodny z przyjętą przez Spółkę polityką dywidendową i zaopiniowała go pozytywnie.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

 • zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
 • udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku:
  • Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu w roku 2016,
  • Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w roku 2016,
  • Panu Tomaszowi Gillner-Gorywodzie, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w roku 2016,
  • Pani Anecie Jaskólskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu w roku 2016,
  • Pani Agnieszce Odorowicz, pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  • Panu Maciejowi Stecowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w roku 2016,
  • Panu Tomaszowi Szelągowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku,
  • Pani Katarzynie Ostap-Tomann, pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki o przyjęcie niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz udzielenie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

ARCHIWUM SPRAWOZDAŃ RADY NADZORCZEJ

TytułRodzaj plikuWaga
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2017 application-pdf.png [355 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2016 application-pdf.png [288 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2015 application-pdf.png  [188 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2014 application-pdf.png [153 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2013 application-pdf.png [243 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2012 application-pdf.png [63 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2011 application-pdf.png [56 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2010 application-pdf.png [55 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2009 application-pdf.png [116 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2008 application-pdf.png [113 KB]
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat SA w roku 2007 application-pdf.png [135 KB]

Utwórz zip

Ostatnia aktualizacja 29.06.2018