Zmiany

2017

Lipiec

W dniu 12 lipca 2017 roku Sensor Overseas Limited nabył 171.250 imiennych uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu akcji Spółki. W wyniku powyższej transakcji Sensor posiada łącznie 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na pakiet akcji posiadanych przez Sensor składa się:

  • 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  • 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2015

Marzec

Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 28.415.173 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. W wyniku powyższej transakcji Embud posiada 58.063.948 akcji Spółki, co stanowi 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku powyższej transakcji Argumenol nie posiada akcji Spółki.

2014

Grudzień 

  • Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada 28.415.173 akcji Spółki, co stanowi 4,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.415.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
  • Sensor Overseas Ltd. - akcjonariusz Spółki, wyemitował nowe udziały (reprezentujące ok. 76% kapitału Sensor po jego podwyższeniu), które objęła spółka EVO Holding Ltd., będąca spółką zależną EVO Foundation (Fundacja), na skutek czego Sensor stała się spółką pośrednio zależną Fundacji. Po emisji udziałów przez Sensor, Fundacja posiada, za pośrednictwem Sensor, którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest EVO Holding, będąca spółką zależną Fundacji, 54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wrzesień

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zbył 15.596.026 akcji Spółki. W wyniku zbycia akcji Spółki EBOiR posiada 31.664.664 akcje Spółki, stanowiące 4,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 31.664.664 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Czerwiec

Sensor Overseas Limited, spółka kontrolowana przez Pana Heronima Rutę, nabyła 1.700.000 niezdematerializowanych imiennych uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu akcji Spółki. W wyniku transakcji Pan Heronim Ruta posiada pośrednio łącznie 54.921.546 akcji Spółki, stanowiących 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Maj

W wyniku podwyższenia przez Spółkę kapitału zakładowego w drodze emisji 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela Serii I oraz Serii J, i objęcia tych akcji przez osoby uprawnione, zmieniła się struktura akcjonariatu. Kapitał zakładowy składa się z 639.546.016 akcji reprezentujących 818.963.517 głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Wraz z objęciem 47.260.690 akcji Serii I Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 47.260.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Wraz z objęciem 27.880.274 akcji Serii J Sensor Overseas Limited posiada 53.221.546 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78.262.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Sensor Overseas Limited jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Heronima Ruty, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Po emisji akcji Serii I i Serii J spółka Pola Investments Limited ("Pola"), spółka pośrednio zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest TiVi Foundation, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, posiada łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Wraz z objęciem 157.988.268 akcji Serii J Karswell Limited ("Karswell") posiada 157.988.268 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 24,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Karswell jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

5. Wraz z objęciem 58.063.948 akcji Serii J Argumenol Investment Company Limited ("Argumenol") posiada 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Argumenol jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

6. Po emisji akcji Serii I i Serii J podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka: TiVi Foundation, Karswell i Argumenol, posiadają łącznie 370.256.512 akcji Spółki, stanowiących 57,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 522.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Pola zbyła w drodze aportu na rzecz Reddev Investments Limited ("Reddev"), podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 154.204.296 akcji Spółki. W wyniku transakcji Reddev posiada bezpośrednio, a Pola pośrednio poprzez Reddev, łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2012

Marzec

  • Pola Investments Ltd. zbyła 25.341.272 akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia transakcji Pola Investments posiada 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • Sensor Overseas Ltd. nabył 25.341.272 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności akcji Sensor posiada 25.341.272 akcji Spółki, stanowiących 7,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 50.382.647 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Styczeń

Pola Investments Ltd. nabyła w drodze darowizny otrzymanej od swojego jedynego udziałowca, tj. Delas Holdings Limited, łącznie 168.941.818 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności Akcji, Delas nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Pola Investments posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2011

Grudzień

W toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, spółka Delas Holdings Limited utworzona zgodnie z prawem Malty jako jedyny udziałowiec Polaris nabyła łącznie 168.941.818 akcji Spółki. Po przeniesieniu własności akcji, Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki. W wyniku przeprowadzenia powyższej transakcji Delas posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Czerwiec

  • Polaris Finance B.V. sprzedał 6.083.182 zdematerializowanych akcji. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 175.025.000 akcji do 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • Karswell Limited sprzedał 68.023.662 akcji. W wyniku tej transakcji Karswell Limited nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Kwiecień

W wyniku podwyższenia przez Spółkę kapitału zakładowego w drodze emisji 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela Serii H, i objęcia tych akcji przez osoby uprawnione, zmieniła się struktura akcjonariatu. Kapitał zakładowy składa się z 348.352.836 akcji reprezentujących 527.770.337 głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wraz z objęciem 53.887.972 akcji serii H, spółka Karswell Limited stała się posiadaczem 15,47% udziałów w kapitale zakładowym Spółki reprezentujących 10,21% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie liczby akcji, posiadane przez spółkę Polaris Finance 175.025.000 akcji, stanowią 50,24% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i reprezentują 64,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2010

Kwiecień

Polaris Finance B.V. sprzedał 7.918.750 zdematerializowanych. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 182.943.750 akcji do 175.025.000 akcji Spółki co stanowi 65,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

2009

Kwiecień

Pan Zygmunt Solorza-Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki dokonał przeniesienia zwrotnego 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1 na rzecz Polaris Finance B.V. Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance S.A. posiada 182.943.750 akcji Spółki, co stanowi 68,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 357.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

2008

Grudzień

Polaris Finance B.V. sprzedał 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1 na rzecz Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance S.A. posiada 162.943.750 akcji Spółki, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 317.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 69,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

Kwiecień

W ramach oferty publicznej akcji przeprowadzonej Polaris Finance B.V. sprzedał 67.081.250 akcji. W wyniku tej transakcji stan posiadania Polaris Finance B.V. zmienił się z 250.025.00 akcji do 182.943.750 akcji.

Ostatnia aktualizacja 26.07.2017