Dobre Praktyki 2007

Data: 
31 gru 2007

Ład korporacyjny 2007

Cyfrowy Polsat S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2007 r.

Część I

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

W 2007 r. Spółka Cyfrowy Polsat S.A. nie była spółką publiczną, nie obowiązywały jej zatem zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w spółkach publicznych.

Część II

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw  akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

 1. Art. 24 - 29 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A., z dnia 4 grudnia 2007 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć (i) właściciele akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz (ii) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powstrzymując się przy tym od wszelkich innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z uprawnionych do głosowania Akcjonariuszy zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.

Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.

Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, a w szczególności: udziela głosu dyskutantom, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

Przewodniczący może rozstrzygać w sprawach porządkowych, za które uważa się w szczególności

 1. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami;
 2. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 3. wybór komisji skrutacyjnej;
 4. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Przewodniczący po otwarciu punktu porządku obrad otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W razie znacznej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ustalić limit czasowy wystąpień lub ograniczyć liczbę mówców. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także wezwanym przez nich do głosu ekspertom Spółki.

Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Uczestników Zgromadzenia.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.
Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że akcje serii od A do D dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Część III

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących spółkę oraz jej komitetów

Skład osobowy Zarządu

Na 31 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki liczył czterech członków, których dane zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 Imię i nazwisko Wiek  Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok wygaśnięcia obecnej kadencji
 Dominik Libicki 44 Prezes Zarządu 2001 2007 2010
 Dariusz Działkowski 41Członek Zarządu odpowiedzialny za technologie 2007 2007 2010
 Maciej Gruber 42Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse 2005 2007 2010
 Andrzej Matuszyński 37 Członek Zarządu odpowiedzialny 2007 2007 2010Zasady działania Zarządu   Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A., działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz :

 1. Art. 14 - 18 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
 2. Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, w dniu 29 listopada 2007 roku.

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.

Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu, określa ich liczbę. Kadencja Pierwszego Zarządu wynosi dwa lata. Kadencja każdego następnego Zarządu wynosi trzy lata. Kadencja Zarządu jest wspólna.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie stoi na przeszkodzie ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę.

W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,
-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na 31 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki liczyła pięć osób, których dane zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok wygaśnięcia obecnej kadencji
 Heronim Ruta 57 Przewodniczący Rady Nadzorczej 2001 2006 2009
 Mariola Gaca 41 Członek Rady Nadzorczej 1996 2006 2009
 Zdzisław Gaca 42 Członek Rady Nadzorczej 1996 2006 2009
 Anna Kwaśnik 47 Członek Rady Nadzorczej 1996 2006 2009
 Andrzej Papis 32Członek Rady Nadzorczej  2007  2007  2009 


Zasady działania Rady Nadzorczej   Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych a także w oparciu o:

 1. Art. 19 - 23 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
 2. Regulamin Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 grudnia 2007 roku.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

 1. badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
 2. sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 3. powoływanie członków Zarządu
 4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 5. zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 6. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 7. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 8. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

 1. dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,
 2. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
 4. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
 5. wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
 6. f) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
 7. wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
  (i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub
  (ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
 8. wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach.

Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest wspólna.

W okresie, w którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić dwóch członków spełniających kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego lub inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu.

Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinno odbywać się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości przeważa głos Przewodniczącego.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu nie mniej niż połowy składu Rady.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Część IV

Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Założeniem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zbudowany został poprzez:

 1. Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;
 2. Zdefiniowany podział obowiązków i organizację pracy w procesie raportowania finansowego;
 3. Powtarzalny i zgodny ze stosownym Rozporządzeniem zestaw danych finansowych i operacyjnych zawartych w raportach finansowych umożliwiający porównanie wyników kolejnych okresów;
 4. Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania finansowego; oraz
 5. Regularne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez audytora.

a. Ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę

Zarząd Spółki dokonuje regularnych przeglądów strategii i prognoz biznesowych obejmujących okres od 3 do 5 lat. W oparciu o wnioski z takich przeglądów sporządzany jest, przy zaangażowaniu kierownictwa wyższego i średniego szczebla, szczegółowy plan finansowy na okres kolejnych 12 miesięcy obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki oraz aktualizowane są prognozy biznesowe obejmujące najbliższe 5 lat. Przyjęta przez Spółkę polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości statutowej stosowana jest zarówno w procesie budżetowania jak i podczas przygotowania okresowej sprawozdawczości zarządczej.

Przygotowany plan finansowy na okres kolejnych 12 miesięcy przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym planem finansowym.

b. Zdefiniowany podział obowiązków i organizacja pracy w procesie raportowania finansowego

Za przygotowanie planu finansowego na okres kolejnych 12 miesięcy oraz wieloletnich prognoz biznesowych odpowiedzialny jest - na podstawie założeń wypracowanych przez Zarząd i kierownictwo wyższego i średniego szczebla - Dział Budżetowania i Kontrolingu podlegający Członkowi Zarządu ds. Finansowych. Przyjęty przez Zarząd plan finansowy na okres kolejnych 12 miesięcy przekazywany jest do realizacji właścicielom biznesowym poszczególnych obszarów funkcjonalnych Spółki. Dział Budżetowania i Kontrolingu dokonuje regularnych analiz wykonania planu i raportuje ich wyniki Zarządowi oraz właścicielom biznesowym odpowiedzialnym za realizacje planu.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i okresowej sprawozdawczości finansowej Spółki odpowiedzialny jest Dział Sprawozdawczości i Raportowania podlegający Członkowi Zarządu ds. Finansowych.

Przygotowane sprawozdania finansowe, przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi, sprawdzane są przez Dyrektora Finansowego, a następnie przez Członka Zarządu ds. Finansowych.

Raporty okresowe Spółki przygotowywane są przez Dział Relacji Inwestorskich na podstawie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych po ich akceptacji przez Członka Zarządu ds. Finansowych z uwzględnieniem innych danych uzupełniających dostarczanych przez określonych pracowników pozostałych działów.

Przygotowane raporty okresowe, przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi, sprawdzane są przez Członka Zarządu ds. Finansowych.

c. Powtarzalny i zgodny ze stosownym Rozporządzeniem zestaw danych finansowych i operacyjnych zawartych w raportach finansowych umożliwiający porównanie wyników kolejnych okresów

Zakres podstawowych danych objętych procesem raportowania okresowego obejmuje z jednej strony dane obligatoryjne zdefiniowane w Rozporządzeniu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a z drugiej strony zestaw danych operacyjnych umożliwiających weryfikację efektywności działania Spółki, a także uaktualnienie modeli analitycznych stosowanych przez zewnętrznych analityków finansowych.

Spółka stosuje spójne i jednolite zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych, wewnętrznych planach finansowych i raportach zarządczych oraz innych raportach prezentowanych inwestorom.

d. Regularne przeglądy wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania finansowego

Dane do sprawozdań finansowych i raportów okresowych sporządzane są w oparciu o istniejący w Dziale Finansowo-Księgowym system raportowania oparty o miesięczną sprawozdawczość zarządczą. Po zamknięciu okresu sprawozdawczego (miesiąc kalendarzowy) dokonywana jest szczegółowa analiza wyników finansowych Spółki z uwzględnieniem zgodności z wielkościami zabudżetowanymi i spójności z przyjętą polityką rachunkowości. Korekty ewentualnych błędów i odstępstw od istniejących standardów ujmowane są w ewidencji księgowej. Sprawozdania zatwierdzone przez Członka Zarządu ds. Finansowych są dystrybuowane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Dalsza analiza wyników finansowych i operacyjnych na podstawie sporządzanych raportów zarządczych odbywa się na poziomie Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Budżetowania i Kontrolingu. W okresach miesięcznych Zarząd Spółki oraz działy operacyjne informowane są o poziomie kosztów danego miesiąca oraz wykonaniu rocznego planu finansowego.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji przez Członka Zarządu ds. Finansowych wyników zakończonego okresu.

e. Regularne niezależne przeglądy publikowanych sprawozdań finansowych Spółki przez audytora

Spółka stosuje zasadę niezależnego przeglądu publikowanej sprawozdawczości finansowej przez niezależnego audytora, bez względu na to, czy obowiązek przeglądu lub badania wynika z przepisów prawa. Przeglądowi audytora Spółki poddawane są publikowane kwartalnie śródroczne sprawozdania finansowe i raporty finansowe oraz dane finansowe będące podstawą tej sprawozdawczości, jak również dane źródłowe stanowiące podstawę ich przygotowania, a także w procedury sporządzania sprawozdań.

Systemy zarządzania, w tym systemy elektronicznego obiegu dokumentacji, a także system księgowania przychodów i kosztów stanowią element przeglądu audytorskiego podczas weryfikacji sprawozdań.

Przeglądowi podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień.

Wyniki przeglądu kwartalnego lub badania prezentowane są przez audytora kierownictwu Działu Finansowo-Księgowego Spółki na spotkaniach podsumowujących.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 29.11.2013